Wybrane opłaty publicznoprawne i należności cywilnoprawne w gospodarce nieruchomościami, gospodarce przestrzennej, ochronie gruntów rolnych i leśnych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki nieruchomościami, którego przedmiotem będą związane z nią należności cywilnoprawne i opłaty publicznoprawne.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach z zakresu ustalania i pobierania wybranych opłat publicznoprawnych i cywilnoprawnych przez jednostki administracji publicznej w gospodarce nieruchomościami i gospodarce przestrzennej. Podczas zajęć w sposób przystępny zostaną omówione zagadnienia związane z opłatami, które będą poparte licznymi przykładami. Udział w szkoleniu ułatwi z jednej strony prawidłowe naliczanie opłat, a także pozwoli na lepszą kontrolę wysokości i zasadności ich uiszczania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie zasad ustalenia i pobierania należności w gospodarce nieruchomościami i gospodarce przestrzennej.
• Przedstawienie i omówienie przykładowych obliczeń opłat, tak aby lepiej, na przykładzie, poznać zasady ich ustalania i strukturę.
• Omówienie najczęściej popełnianych błędów oraz wyjaśnienie wątpliwości związanych z naliczaniem opłat.

zwiń
rozwiń
Program

1. Opłata a podatek. Różnice i podobieństwa.
2. Rejestr należności publicznoprawnych.
3. Opłata publicznoprawna a opłata/należność cywilnoprawna.
4. Opłata adiacencka.
5. Opłata planistyczna.
6. Opłata reklamowa.
7. Opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej/leśnej.
8. Opłata za zajęcie pasa drogowego.
9. Opłata eksploatacyjna.
10. Opłata skarbowa.
11. Opłata uzdrowiskowa.
12. Opłaty za udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
13. Opłata targowa.
14. Opłata miejscowa.
15. Opłaty za użytkowanie wieczyste i z tytułu trwałego zarządu.
16. Czynsze za najem.
17. Czynsze z tytułu dzierżawy.
18. Opłaty eksploatacyjne.
19. Inne opłaty, w tym opłaty wynikające z umów cywilnoprawnych.
20. Sposoby ustalania i naliczania opłat.
21. Sposoby egzekwowania opłat.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gospodarujący mieniem jst oraz gospodarujący mieniem Skarbu Państwa, pracownicy wydziałów finansowych tych jednostek. Ponadto planiści, projektanci, urbaniści, architekci, geodeci, klasyfikatorzy gruntów, taksatorzy, deweloperzy na rynku nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, wykonawcy robót budowlanych, drogowcy i inni branżyści związani z infrastrukturą techniczną terenu, kupcy i usługodawcy, inwestorzy na rynku nieruchomości oraz szeroki krąg osób, które wymienione w programie szkolenia opłaty, ponoszą na rzecz sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. W latach 2004 – 2010 kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub 21 stycznia 2022 r.