Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie podczas którego omówione zostaną zagadnienia dotyczące obowiązujących przepisów prawa związanych z przyłączeniem nieruchomości do kanalizacji i wodociągów realizowanych przez spółki gminne, jako ich obowiązek prawny czyli zadanie własne. Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne problemy związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów prawa i orzecznictwa w zakresie definicji przyłączy i kosztów związanych z ich wykonaniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie uczestników szkolenia z podstawami prawnymi regulującymi przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, zbiegiem przepisów różnych ustaw, kosztami budowy i utrzymania sieci, opłatami przyłączeniowymi, obowiązkami ciążącymi na właścicielach nieruchomości.
 • Zapoznanie uczestników z orzecznictwem w obszarze przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości.
 • Uzyskanie wiedzy jak powinien wyglądać właściwy nadzór gminy nad obowiązkiem przyłączania nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej i spółkami wodno-kanalizacyjnymi w zakresie powierzonych obowiązków ustawowych gmin.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawna budowy, utrzymania i podłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej obiektów budowlanych – ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
 2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymienionych aktów prawnych – prawa i obowiązki gmin związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno- kanalizacyjnej.
 3. Szczegółowe zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci – uchwały rad gmin – orzecznictwo sądowe.
 4. Obowiązki właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości związane z gospodarką wodą i ściekami.
 5. Kary administracyjne nakładane na właścicieli i użytkowników nieruchomości za naruszenie obowiązujących przepisów prawa i ich egzekucja.
 6. Praktyczne zagadnienia związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną – zagadnienie służebności przesyłu i zajęcia nieruchomości na czas wykonania i remontów sieci oraz zasiedzenia służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego.
 7. Problematyka prawa budowlanego – budowa sieci i przyłączy na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę, zgłoszenia czy też bez formalności wymaganych przepisami prawa budowlanego ?
 8. Uchwała Sądu Najwyższego z 22 czerwca 2017 r. dotycząca definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego – skutki prawne i faktyczne dla gmin.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialnych za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20- letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 290 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 8 kwietnia 2021 r.