Zasady przyłączania nieruchomości do kanalizacji

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie, istotne z punktu widzenia gospodarki nieruchomościami, dotyczące zasad przyłączania nieruchomości do kanalizacji.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu, które swoim zakresem obejmuje omówienie podstaw prawnych budowy i przyłączania nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej w ramach podmiotów gminnych. Podczas zajęć przedstawimy zakres obowiązków związanych z realizacją zadań własnych gmin i uprawnień podmiotów publicznych (gmin, związków gmin). Omówimy pojęcia sieci, przyłączy wraz z uchwałą S.N., stanowiącą zasadę prawną, a obejmującą pojęcia przyłączy wodno-kanalizacyjnych wraz z ich źródłami finansowania. Przedmiot zajęć obejmuje również przeanalizowanie opłat adiacenckich i podstaw oraz formy ich naliczania przez gminy, terminu przedawnienia roszczeń gminy związanych z opłatami adiacenckimi, w tym szczegółową analizę uchwały rady gminy i wydawane między innymi na jej podstawie decyzje administracyjne związane z opłatami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie i omówienie podstaw prawnych regulujących przyłącza do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości.
• Przedstawienie zbiegu przepisów różnych ustaw regulujących przyłączanie do sieci wodno-kanalizacyjnej: Prawo wodne, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków, Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.
• Omówienie kosztów budowy i utrzymania sieci, opłat przyłączeniowych.
• Zapoznanie uczestników z obowiązkami ciążącymi na właścicielach nieruchomości oraz orzecznictwem sądowym z uwzględnieniem zagadnienia służebności przesyłu i odszkodowań wypłacanych przez JST za zajęcie części nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne budowy, utrzymania i podłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej obiektów budowlanych – sieci:
• Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. DzU 2016r., poz. 250 ze zm.), ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. DzU z 2015 r. ze zm.), ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity DzU z 27 stycznia 2015 r., poz. 139 ze zm.).
2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymienionych aktów prawnych: prawa i obowiązki gmin związane z budową, utrzymaniem i eksploatacją sieci wodno-kanalizacyjnej w praktyce wykonywania zadań własnych.
3. Podstawy prawne i zasady budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych i opłat związanych z podłączaniem do sieci:
• Uchwały rad gmin i orzecznictwo sądowe.
4. Obowiązki właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości związane z gospodarką wodą i ściekami.
5. Kary administracyjne nakładane na właścicieli i użytkowników nieruchomości za naruszenie obowiązujących przepisów prawa i ich egzekucja.
6. Praktyczne zagadnienia związane z gospodarką wodno-kanalizacyjną: zagadnienie służebności przesyłu i zajęcia nieruchomości na czas wykonania i remontów sieci.
7. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 czerwca 2017 r. dotycząca definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowego: skutki prawne i faktyczne dla gmin.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy spółek gminnych odpowiedzialni za utrzymanie i eksploatację sieci, pracownicy organów JST zajmujący się tematyką przyłączania do sieci wodno-kanalizacyjnej nieruchomości, planowaniem przestrzennym, radni gmin, sekretarze, członkowie rad nadzorczych spółek zajmujących się dostawą wody i odprowadzaniem ścieków i inne osoby związane z gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i trener, specjalista z ponad 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa związanego z nieruchomościami, obrotem nieruchomościami i gospodarką nieruchomościami, były członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przy Ministrze Infrastruktury, członek Komisji Prawnej przy PFRN w Warszawie, autor licznych wywiadów, komentarzy prasowych i opinii. Na zajęciach uzyskuje wysokie oceny z ankiet poszkoleniowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do  31 października 2022 r.