• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Tryb i zasady tworzenia i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz kancelarii materiałów niejawnych. Zajęcia doskonalące

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona informacji niejawnych w aspekcie organizacyjnym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w 2-dniowym szkoleniu z zakresu tematyki ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej, podczas którego prowadzący w sposób jasny i przejrzysty, skupi swoją uwagę na praktycznych aspektach tworzenia i organizacji pracy kancelarii tajnej i kancelarii materiałów niejawnych w jednostce, z wyszczególnieniem organizacji pracy pionu ochrony, jego zadań, a także wymagań wobec jego kierownika i pracowników.

Ekspert, praktyk z wieloletnim doświadczeniem pracy w ABW i administracji publicznej, także jako pełnomocnik ds. informacji niejawnych, znający doskonale specyfikę jsfp, w tym administracji samorządowej, wskaże, jak właściwie i w sposób optymalny zorganizować system informacji niejawnych w instytucji oraz należycie go zabezpieczyć.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Doskonalenie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zastosowania wymagań, określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i obowiązywania ich w administracji publicznej, a także przedstawienie konkretnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej na podstawie omówionych przez eksperta praktycznych przykładów i wzorów. 
 • Możliwość zweryfikowania, czy kancelaria tajna czy to kancelaria materiałów niejawnych w naszej jednostce działa prawidłowo.
 • Sprawdzenie własnych procedur pod kątem zgodności z przepisami.
 • Wskazanie, jak prowadzić politykę kadrową dotyczącą funkcjonowania kancelarii – jak postąpić w sytuacjach problemowych np. w przypadku urlopów, zastępstw, zwolnień, zmian kadrowych w pionie ochrony w jednostce organizacyjnej.
 • Przegląd niezbędnej do utworzenia kancelarii tajnej dokumentacji, omówienie instrukcji i właściwego trybu obiegu dokumentów, w tym sposobów ich brakowania, przekazywania do archiwum czy niszczenia.
 • Wskazanie komu i na jakich zasadach można udostępniać dokumentację niejawną.
 • Przedstawienie środków bezpieczeństwa, stosowanych do ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej oraz Kancelarii Materiałów Niejawnych, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
 • Uzyskanie wskazówek i podpowiedzi, jak przygotować niezbędną dokumentację oraz w jaki sposób należycie ją wdrożyć.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem - praktykiem.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I - PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
1. System ochrony informacji niejawnych w RP - tajemnice prawnie chronione w Polsce.
2. Aktualne podstawy prawne ochrony informacji niejawnych - przepisy ogólne i resortowe.
3. Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w Polsce: 

 • Kolegium ds. Służb Specjalnych, 
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

4. Rola i zadania kierownika jednostki organizacyjnej związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych.
5. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania formalne wobec personelu:

 • Pełnomocnik ochrony,
 • Kierownik Kancelarii Tajnej (Kancelarii Materiałów Niejawnych),
 • Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego,
 • Administrator Systemu,
 • pozostali pracownicy pionu ochrony.

6. System kancelarii tajnych w RP oraz kancelarii tajnych międzynarodowych.
7. Obowiązki informacyjne Kierownika Jednostki Organizacyjnej związane z utworzeniem lub likwidacją Kancelarii Tajnej.
8. Wymagana dokumentacja związana z utworzeniem kancelarii oraz zapewnieniem obiegu informacji niejawnych w podmiocie:

 • ocena poziomu zagrożeń,
 • instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
 • instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • plan ochrony informacji niejawnych,
 • zasady obiegu dokumentów o klauzuli „tajne” lub wyższej,
 • ewidencje prowadzone przez Pełnomocnika Ochrony.

9. Omówienie typowych środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony informacji niejawnych w Kancelarii Tajnej i Kancelarii Materiałów Niejawnych:

 • strefy ochronne,
 • szafy metalowe oraz meble biurowe,
 • pomieszczenia oraz zamki, ściany i stropy, drzwi i okna,
 • System Kontroli Dostępu,
 • personel bezpieczeństwa,
 • System Sygnalizacji Włamania i Napadu,
 • monitoring wizyjny.

10. Udostępnianie materiałów niejawnych – zasady tworzenia czytelni. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze w jst, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych, kierownicy Kancelarii Tajnej i Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych, odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, absolwent studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w urzędzie wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 659 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia do 8 grudnia 2023 r.