• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: ochrona informacji niejawnych w instytucji.

Kurs realizowany będzie w dniach - 5,6,8.12.2022 r. każdego dnia w godzinach: 9.00 – 13.30

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie dotyczące ochrony informacji niejawnych, obejmujące również zagadnienia teleinformatyczne.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas kursu ekspert w sposób przejrzysty omówi problemy związane z właściwą organizacją pracy kancelarii materiałów niejawnych, ewidencji dokumentów oraz zasad ich przechowywania czy archiwizacji.

Ponadto zostanie przeanalizowana problematyka kontroli prowadzonych przez ABW. Omówimy obowiązki informacyjne kierownika jednostki oraz pełnomocnika ochrony, zasady współpracy, podziału zadań oraz kwestii odpowiedzialności.

Udział w kursie gwarantuje zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa teleinformatycznego w jednostce, zarządzania ryzykiem w zakresie OIN. Jest doskonałą okazją do poznania tej skomplikowanej materii, w szczególności praktycznych aspektów.

Ekspert prowadzący zajęcia to osoba z dużym doświadczeniem w zakresie prowadzenia, tworzenia i nadzoru nad polityką ochrony danych osobowych, RODO i OIN w jednostce, instytucji od strony praktycznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Podniesienie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności uczestników w zakresie zastosowania wymagań, które są określone w ustawie o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia ich w życie w jednostce, instytucji na przykładzie konkretnych rozwiązań, wzorów, czy wskazówek, pochodzących z wieloletniej praktyki eksperta, wynikającej z jego wykształcenia i doświadczenia zawodowego.
 • Nabycie i udoskonalenie przez uczestników umiejętności opracowania i wdrożenia w jednostce niezbędnej dokumentacji z zakresu OIN, wymaganej ustawą.
 • Wskazanie jak prawidłowo przetwarzać informacje niejawne w jednostce i stosować środki bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony, tak, aby skutecznie je zabezpieczyć, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
 • Zdobycie wiedzy: jak właściwie zorganizować obieg materiałów niejawnych na poziomie klauzuli „poufne” i „zastrzeżone”, jak klasyfikować informacje niejawne oraz jak rejestrować ich obieg w dziennikach i urządzeniach kancelaryjnych? Jak je archiwizować? Jakie zasady ochrony informacji niejawnych, w tym reguły związane ze stosowaniem przepisów o RODO, stosować w celu prawidłowego funkcjonowania systemu w jednostce/ instytucji?
 • Przegląd problematyki akredytacji systemów teleinformatycznych, które służącą do przetwarzania informacji niejawnych, prowadzenia dokumentacji bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Omówienie szczegółowej analizy ryzyka oraz zarządzania ryzykiem w zakresie przetwarzania informacji niejawnych, procedur kontrolnych w bezpieczeństwie teleinformatycznym.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem- praktykiem, a także z innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I. 5 GRUDNIA
PODSTAWY OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH 
1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce.
2. Aktualne podstawy prawne ochrony informacji niejawnych - przepisy ogólne i resortowe.
3. Podstawowe zasady ochrony informacji niejawnych.
4. Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w Polsce: 

 • Kolegium ds. Służb Specjalnych, 
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

5. Ochrona informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych: kierownik jednostki organizacyjnej i pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych (podział ról i zadań). 
6. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania wobec personelu.
7. Dokumentacja ochrony informacji niejawnych:

 • ocena poziomu zagrożeń,
 • instrukcja dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony,
 • instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „poufne”,
 • plan ochrony informacji niejawnych,
 • dokumentacja pełnomocnika ochrony,
 • szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych - terminy, częstotliwość, dokumentacja, ewidencje.

8. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych:

 • klauzula „zastrzeżone” – upoważnienia,
 • klauzula „poufne” - postępowania sprawdzające (zwykłe i poszerzone),
 • informacje międzynarodowe,
 • teczki akt postepowań sprawdzających – zawartość, przechowywanie i udostępnianie.

9. Obowiązki informacyjne kierownika jednostki organizacyjnej i pełnomocnika ochrony. 
10. Karty informacyjne – zasady przesyłania ich do ABW. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu OIN. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 855 PLN netto/os. Udział w kursie zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 grudnia 2022 r.