Ochrona informacji niejawnych w jst oraz państwowych jednostkach organizacyjnych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie ochrona informacji niejawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w praktycznym szkoleniu z zakresu tematyki ochrony informacji niejawnych w administracji publicznej. Podczas zajęć, prowadzący w sposób jasny i przejrzysty, omówi kwestie związane z właściwą organizacją pracy kancelarii materiałów niejawnych, ewidencji dokumentów oraz zasad przechowywania i archiwizacji, wskaże zadania i odpowiedzialność kierownika jednostki oraz pełnomocnika ds. oin. Webinarium polecamy osobom, które od niedawna zajmują się tą tematyką, jak i osobom z dłuższym stażem, które chcą rozwiązać problemy, zdobyć wiedzę oraz uchronić się przed nieprawidłowościami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz ochrony informacji niejawnych w jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności dotyczących ochrony informacji niejawnych w instytucji/ jednostce.
 • Wymierną korzyść będzie stanowić przypomnienie obowiązujących zasad ochrony informacji niejawnych. 
 • Nabycie przez uczestników umiejętności opracowania dokumentacji wymaganej ustawą o ochronie informacji niejawnych. 
 • Przedstawienie prawidłowego procesu organizacji ochrony informacji niejawnych w jednostce oraz omówienie zadań pełnomocnika.
 • Analiza dokumentacji dotyczącej procedur ochrony informacji niejawnych, w tym instrukcji, planów ochrony, dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.
 • Podniesienie świadomości uczestników, co do praktycznego zastosowania wymagań określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych i wprowadzenia w życie w administracji publicznej, w szczególności jst, konkretnych rozwiązań, na podstawie omówionych przez eksperta praktycznych przykładów i wzorów. 
 • Uczestnicy zapoznają się także z podstawowymi metodami stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego, tak, aby skutecznie zabezpieczyć posiadane informacje niejawne, racjonalnie gospodarując przy tym środkami finansowymi.
 • Możliwość konsultacji kwestii problemowych z ekspertem i innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Tajemnice prawnie chronione w Polsce - podstawy prawne ochrony informacji niejawnych.  
2. Zasady klasyfikowania informacji niejawnych.
3. Systemem ochrony informacji niejawnych: 

 • Kolegium ds. Służb Specjalnych.
 • Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

4. Organizacja ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych – rola i zadania kierowników jednostek organizacyjnych.
5. Pion ochrony w jednostce organizacyjnej – struktura i wymagania formalne wobec pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz pracowników pionu ochrony. 
6. Procedury ochrony informacji niejawnych:

 • Ocena poziomu zagrożeń.
 • Instrukcja dotyczącą sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „Zastrzeżone” oraz zakresu i warunków stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich  ochrony.
 • Instrukcja przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Poufne”.
 • Plan ochrony informacji niejawnych.
 • Pozostałe rejestry i ewidencje.

7. Kancelaria Materiałów Niejawnych - organizacja obiegu materiałów niejawnych na poziomie klauzuli „Poufne” i „Zastrzeżone”. Odbiór i wysyłka dokumentów, dekretowanie i wydawanie materiałów niejawnych osobom upoważnionym.
8. Wymagania bezpieczeństwa teleinformatycznego.

 • Etapy organizacji systemu teleinformatycznego.
 • Wymagania sprzętowe i programowe.
 • Akredytacja systemów teleinformatycznych.
 • Dokumentacja bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego:
 • Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa (SWB).
 • Procedury Bezpiecznej Eksploatacji (PBE).

9. Szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych.
10. Bezpieczeństwo osobowe – zasady dostępu do informacji niejawnych:

 • Upoważnienia do klauzuli „Zastrzeżone”.
 • Postępowania sprawdzające - zwykłe i poszerzone. 
 • Obowiązki informacyjne Kierownika Jednostki Organizacyjnej i Pełnomocnika Ochrony. Karty informacyjne. 

11. Archiwizacja i brakowanie materiałów niejawnych.
12. Ochrona fizyczna informacji niejawnych – praktyczne wskazówki związane ze stosowaniem środków bezpieczeństwa fizycznego:

 • Strefy ochronne.
 • Szafy metalowe i meble biurowe.
 • Pomieszczenia oraz zamki, ściany i stropy, drzwi i okna.
 • Konstrukcja budynków.
 • Systemy kontroli dostępu.
 • Personel bezpieczeństwa (pion ochrony, firma ochroniarska).
 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu.
 • Monitoring wizyjny.
 • Ogrodzenie i oświetlenie terenu.

13. Dyskusja, kwestie problemowe.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze w jednostkach samorządu terytorialnego, pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych, osoby odpowiedzialne za rejestrację i obieg dokumentów niejawnych/ kierownicy Kancelarii Materiałów Niejawnych, pracownicy komórek zarządzania kryzysowego i OC, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w jednostce za ochronę informacji niejawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent UMK w Toruniu oraz studiów podyplomowych WSAiB w Gdyni na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem informacji, certyfikowany Inspektor Ochrony Danych, Menedżer Bezpieczeństwa Informacji oraz Auditor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. W latach 1992 - 2013 funkcjonariusz UOP/ABW, od 1999r. zajmuje się problematyką ochrony informacji niejawnych i innych danych prawnie chronionych, od 2009r. ekspert ABW z zakresu ochrony informacji niejawnych. Współorganizator szkoleń i konferencji poświęconych problematyce ochrony informacji oraz danych osobowych. W latach 2013 - 2017 Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Wojewódzkim oraz innych jednostkach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 października 2022 r.