Ochrona sygnalistów. Na co zwrócić uwagę przy organizacji systemu ochrony

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich ochrona w administracji publicznej w powiązaniu z ochroną danych osobowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem naszych zajęć jest przedstawienie prawnych i praktycznych zagadnień dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających z dyrektywy o ochronie sygnalistów, wraz ze wskazaniem koniecznych lub użytecznych do wdrożenia procedur. Szkolenie, na które Państwa zapraszamy wyróżnia to, że szczególną uwagę poświęcimy wpływowi wdrożenia systemu ochrony sygnalistów na system ochrony danych osobowych oraz kształtowaniu procesów przetwarzania danych osobowych nie tylko sygnalistów, ale i innych osób, których dane przetwarza się w obszarze ochrony sygnalistów. Będzie to możliwe dzięki prowadzeniu zajęć przez cenionych ekspertów zarówno z zakresu ochrony sygnalistów, jak i ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem zajęć jest:
- zapoznanie z regulacją systemu ochrony sygnalistów,
- omówienie najistotniejszych pojęć z dziedziny ochrony sygnalistów,
- wskazanie wymogów z zakresu organizacji systemu ochrony sygnalistów,
- przedstawienie uwarunkowań co do kanałów zgłoszeń i działań następczych,
- wskazanie na zagadnienia ochrony danych osobowych w systemie ochrony sygnalistów,
- omówienie odpowiedzialności prawnej w systemie ochrony sygnalistów.
• Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy:
- poznają wymogi dotyczące organizacji systemu ochrony sygnalistów,
- zdobędą wiedzę dotycząca odróżniania zgłoszeń sygnalizacyjnych od innych aktywności powodowanych naruszeniami prawa,
- poznają kanały zgłoszeń sygnalizacyjnych i ich organizacji,
- zdobędą wiedzę dotyczącą działań następczych,
- zdobędą wiedzę dotyczącą działań odwetowych,
- poznają obowiązki o charakterze prawnym i proceduralnym.

zwiń
rozwiń
Program

1. Sygnaliści i ich ochrona. Na czym polega nowe rozwiązanie normatywne i czemu ma służyć?
2. Dyrektywa o ochronie sygnalistów.
3. Kto stosuje dyrektywę?
4. Na czym polega implementacja dyrektywy i jakie muszą być jej standardy?
5. Prace nad ustawą o ochronie sygnalistów.
6. Jak może być uregulowany system ochrony sygnalistów, postulaty, uwagi.
7. Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów. Zakres podmiotowy na gruncie dyrektywy i zakres podmiotów zobowiązanych na gruncie polskim.
8. Organy publiczne, organy centralne, podmioty prywatne, sektor publiczny. Istotne kategorie podmiotowe.
9. Sygnalista - kogo mamy obowiązek ochronić?
10. „Sygnaliści pośredni”. Kategorie podmiotów powiązanych z sygnalistą i zakres ich ochrony.
11. Na czym polega ochrona sygnalisty?
12. Osoba, której dotyczy zgłoszenie.
13. Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE.
14. Obowiązki odbiorców zgłoszenia.
15. Rozpoznawanie zgłoszeń.
16. Działania następcze.
17. Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji.
18. Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze.
19. Działania odwetowe. Na czym polega ich zakaz?
20. Środki ochrony prawnej.
21. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń.
22. Odpowiedzialność.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów oraz inspektorów ochrony danych i innych osób, które są odpowiedzialne z zorganizowanie systemu ochrony sygnalistów lub systemu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”,. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 1 września 2022 r.