Rozliczalność procesu sygnalizacji w świetle RODO

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej w kontekście RODO i rozliczania procesu sygnalizacji. 

Ważne informacje o szkoleniu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie sygnalistów, zaczęła obowiązywać już 18 grudnia 2021 roku. Przewiduje ona wiele nowych obowiązków, które wpływają na zakres i sposób przetwarzania danych osobowych. Wdrożenie procedur ochrony sygnalistów podlega zasadom ochrony danych osobowych wynikających z RODO, w tym zasadom rozliczalności, o których mowa w art. 5 tego rozporządzenia. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia związane z wdrożeniem w jednostce zasad ochrony sygnalistów, przede wszystkim w kontekście rozliczania tego procesu w świetle rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest:
- zapoznanie uczestników z zasadami ochrony sygnalistów w zestawieniu z zasadami ochrony danych osobowych, 
- wskazanie, czyje dane osobowe muszą być brane pod uwagę przy wdrażania systemu ochrony sygnalistów, 
- prześledzenie zasad rozliczalności przetwarzania w kontekście ochrony sygnalistów i konieczności wykazywania zgodności z RODO.
• Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nabędą:

- umiejętność równoczesnego stosowania przepisów RODO i zasad ochrony sygnalistów, 
- rozeznanie, w jakim zakresie tworzyć dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych pozwalającą na wykazywanie zgodności z RODO, 
- umiejętność rozpoznania przypadków, w których konieczne jest wprowadzenie rozwiązań z zakresu ochrony danych osobowych w przypadku ochrony sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Dyrektywa i regulacja ustawowa:
• podstawy prawne ochrony sygnalistów.
2. Instytucja sygnalisty:
• kogo mamy obowiązek ochronić i czyje dane osobowe się przetwarza w systemie ochrony sygnalistów?
3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów i kto musi się wykazać rozliczalnością na podstawie RODO?
4. Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE a zasady ochrony danych osobowych na podstawie art. 5 RODO.
5. Obowiązki odbiorców zgłoszeń o naruszeniach w zakresie ochrony danych osobowych.
6. Obowiązki informacyjne.
7. Naruszenia ochrony danych osobowych.
8. Procedura zgłaszania naruszeń.
9. Proces sygnalizacji w rejestrach czynności przetwarzania.
10. Usługa zewnętrzna obsługi procesu sygnalizacji a powierzenie przetwarzania danych osobowych.
11. Obowiązki pracowników obsługujących zgłoszenia.
12. Ocena ryzyka procesu sygnalizowania naruszeń.
13. Realizacja praw osób, których dane dotyczą.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za poprawne wdrożenia rozwiązań prawnych dot. ochrony sygnalistów oraz inspektorów ochrony danych i innych osób, które są odpowiedzialne z zorganizowanie systemu ochrony sygnalistów lub systemu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzących

Trener 1 - Doktor nauk prawnych, radca prawny, partnerka w Kancelarii Radców Prawnych oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Autorka monografii “Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. Próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym”,. Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Jest współautorką komentarza do ustawy o ponownym wykorzystywaniu isp. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz seminariach, jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych. Wykłada na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Uczelni Łazarskiego, Akademii Leona Koźmińskiego, w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. Ma za sobą kilkaset autorskich szkoleń i ponad 20 tys. przeszkolonych uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący zagadnienia prawa informacyjnego i nowych technologii.

Trener 2 - Radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych Sp.p., prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, przygotowuje dysertację na temat odpowiedzialności cywilnej na gruncie RODO. Autorka licznych publikacji. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Zajmuje się obsługą prawną bieżącej działalności spółek prawa handlowego i innych podmiotów gospodarczych obejmującą doradztwo w zakresie prowadzenia projektów inwestycyjnych dotyczących sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Prowadzi szkolenia i warsztaty – ma za sobą kilkadziesiąt autorskich szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 24 lutego 2022 r.