Sygnaliści w administracji publicznej. Wdrożenie dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem są sygnaliści i ich rola w administracji publicznej.

Ważne informacje o szkoleniu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii daje czas na wdrożenie jej przepisów państwom członkowskim do 17 grudnia 2021 r. Podczas szkolenia uczestnik dowie się, jak przygotować się do realizacji dyrektywy o ochronie sygnalistów w swojej jednostce oraz pozna narzędzia umożliwiające sygnalizowanie nieprawidłowości. Dowie się również jak wprowadzić Dyrektywę o sygnalistach w zgodzie z obowiązującymi przepisami krajowymi oraz europejskimi, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie przez uczestników wymagań Dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 • Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji niezbędnej w trakcie pełnienia funkcji sygnalisty.
 • Omówienie Polityki Ochrony Sygnalistów – dokumentu określającego środki ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości oraz sankcje za podejmowanie działań odwetowych wobec sygnalistów.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wstęp – podstawowe informacje.
 2. System zgłaszania nieprawidłowości – niezbędna dokumentacja.
 3. Definicja sygnalisty.
 4. Poufność a anonimowość sygnalisty.
 5. Obowiązek prawny.
 1. Dyrektywa z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii;
 2. Pozostałe ważne przepisy prawa.
 1. Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
 1. Obszary oddziaływania Dyrektywy,
 2. Kim mogą być zgłaszający naruszenia?
 1. Nowe obowiązki pracodawców – proces wdrożeniowy.
 2. Kary i środki karne.
 1. Wewnętrzne procedury zgłaszania naruszeń w sektorze publicznym. Jak ma wyglądać procedura – każdy z uczestników otrzyma przykładowe dokumenty.
 1. Opracowywanie oraz omawianie dokumentacji w związku z obowiązkiem:
 1. opracowania i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń,
 2. wskazania osoby odpowiedzialnej za odbieranie zgłoszeń,
 3. określenia sposobu odbierania zgłoszeń,
 4. określenia sposobu ochrony pracownika dokonującego zgłoszenia, zapewniającego co najmniej ochronę przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania,
 5. określenia sposobu ochrony danych osobowych pracownika dokonującego zgłoszenia oraz osoby, której zarzuca się dokonanie naruszenia, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
 6. określenia zasad zachowania poufności w przypadku ujawnienia tożsamości sygnalisty, gdy jego tożsamość jest możliwa do ustalenia,
 7. określenia rodzaju i charakteru działań następczych podejmowanych po odebraniu zgłoszenia,
 8. określenia terminu usunięcia przez instytucje obowiązane danych osobowych zawartych w zgłoszeniach.
 1. Ochrona sygnalistów w tym zakaz działań odwetowych.
 2. Omawianie dokumentacji wewnętrznej w postaci Polityki Ochrony Sygnalistów.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, Skarbnicy, Przewodniczący Rad, inspektorzy ochrony danych osobowych, pracownicy administracji samorządowej i państwowej powołani do pełnienia funkcji sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym wdrażania systemu kontroli zarządczej dla sektora publicznego. Posiada uprawnienia audytora PN-ISO/EIC 27001 – Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, pełni funkcje Inspektora Ochrony Danych w dużych firmach produkcyjnych, w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, jednostkach samorządowych. Czynny Koordynator ds. dostępności oraz sygnalista w Urzędzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 2 czerwca 2021 r.