Sygnaliści w jednostce samorządu terytorialnego

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy udział w szkoleniu podczas, którego przedstawimy i wyjaśnimy podstawowe zagadnienia związane wdrożeniem i realizacją dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej, tak zwanej dyrektywy UE o ochronie sygnalistów w jednostkach samorządu terytorialnego. Przedmiotem zajęć jest przedstawienie zagadnień dotyczących wprowadzenia obowiązków wynikających z dyrektywy o ochronie sygnalistów, wraz ze wskazaniem koniecznych lub użytecznych procedur.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przygotowanie się do procesu wdrożenia systemu przyjmowania zgłoszeń naruszeń prawa i zapewnienia ochrony sygnalistów.
  • Zapoznanie z obowiązkami wynikającymi z dyrektywy o ochronie sygnalistów.
  • Zaplanowanie działań dotyczących wprowadzenia kanałów zgłoszeń.
  • Zaplanowanie procedur dotyczących przyjmowania zgłoszeń i działań wyjaśniających.
  • Zaplanowanie działań dotyczycących ochrony sygnalistów.
  • Przygotowanie do aktualizacji dokumentacji, dotyczącej przetwarzania danych w zakresie obowiązków wynikających z Dyrektywy.
     
zwiń
rozwiń
Program

1. Dyrektywa i regulacja ustawowa – podstawy prawne ochrony sygnalistów.
2. Instytucja sygnalisty – kogo mamy obowiązek ochronić?
3. Kto jest zobowiązany do wdrożenia systemu ochrony sygnalistów.
4. Podstawy i formy dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa UE.
5. Obowiązki odbiorców zgłoszenia.
6. Rozpoznawanie zgłoszeń.
7. Prowadzenie rejestru zgłoszeń i innej dokumentacji.
8. Skutki prawne zgłoszeń i działania następcze.
9. Działania odwetowe i środki ochrony prawnej.
10. Obowiązki pracodawcy w związku z wdrożeniem systemu zgłaszania naruszeń.
11. Ochrona danych osobowych w systemie sygnalizowania naruszeń.
12. Odpowiedzialność.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra kierownicza jednostek administracji publicznej, sekretarze, skarbnicy, przewodniczący rad, inspektorzy ochrony danych osobowych, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni, radcy prawni, pracownicy administracji samorządowej i państwowej powołani do pełnienia funkcji sygnalistów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadząca - doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii radców prawnych, wiceprezeska SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelny kwartalnika "ABI Expert”, członkini kadry naukowej Instytutu Prawa Nowych Technologii i Ochrony Danych Osobowych na Uczelni Łazarskiego, wiceprezeska i członkini założycielka Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych (SPOD). Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, prawie konstytucyjnym i samorządowym. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego. Wykładowca wyższych uczelni. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych, obecnie uczestniczy we wdrożeniach i audytach systemów ochrony danych osobowych. W ponad 600 przeprowadzonych przez nią szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników.

Prowadząca - radca prawny i partner w kancelarii radców prawnych specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, prezes w SBC Inspektor Sp. z o.o., doktorantka w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na WPiA UŁ. Specjalizuje się w zagadnieniach prawnych dotyczących nowych technologii (prawo autorskie, nieuczciwa konkurencja oraz dobra osobiste). Jej zawodowe zainteresowania skupiają się także na prawie własności intelektualnej (znaki towarowe, patenty). W ramach świadczenia pomocy prawnej współpracuje z podmiotami gospodarczymi i jednostkami sektora finansów publicznych. Na co dzień zajmuje się wdrożeniami ochrony danych osobowych, przygotowując podmioty gospodarcze i jednostki sektora finansów publicznych do stosowania zabezpieczeń zgodnych z wymogami RODO. Autorka publikacji w prasie branżowej w tym w „ABI Expert” - magazynie poświęconym ochronie danych i informacji, współautorka monografii „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” oraz „Samorządowe centra usług wspólnych”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 320 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Cena zawiera: udział w profesjonalnym szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl-lodz.pl do 6 grudnia 2021 r.