Bomby ekologiczne, czyli nielegalne składowanie odpadów

Program i karta zgłoszenia

Zapraszamy też na zajęcia stacjonarne 8.06.2022 „Egzekucja administracyjna obowiązków o charakterze niepieniężnym po zmianach”.
Proponujemy Rabat 10% dla gmin, które zgłoszą się na obydwa szkolenia

Ważne informacje o szkoleniu

Liczne pożary oraz częste przypadki porzucania odpadów uwidoczniły masowy proceder nielegalnego przemieszczania odpadów do Polski. Istotnym problemem są też spory o właściwość miedzy organami administracji publicznej w sprawach dotyczących nielegalnych odpadów. Organy administracji nie chcą podejmować działań związanych z usuwaniem odpadów ze względu na ogromne, sięgające nawet milionów złotych koszty. W związku z powyższym proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadzący przedstawi analizę przepisów, w szczególności ustawy o odpadach, dotyczących postępowania w sprawie usunięcia odpadów. Zajęcia uwzględniają również omówienie najnowszych rozwiązań dotyczących usuwania odpadów i pozyskiwania środków na te działania. Na zajęciach stacjonarnych będą Państwo mieli możliwość uzyskać bezpośrednio opinię prowadzącego na temat konkretnych trudności pojawiających się w Państwa pracy, a także podzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie najważniejszych zagadnień proceduralnych i wskazanie najczęściej popełnianych przez organy błędów dotyczących postępowania w zakresie usuwania odpadów.
  • Przedstawienie najnowszych rozwiązań dotyczących usuwania odpadów i pozyskiwania środków na te działania.
  • Prowadzący kładzie nacisk na aspekt praktyczny. Poszczególne instytucje prawne będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady. Uczestnikom zostaną przedstawione wzory decyzji oraz postanowień.
  • Możliwość przeanalizowania konkretnych trudności związanych z gospodarką odpadami z prowadzącym zajęcia.
zwiń
rozwiń
Program

1.  Zapobieganie nielegalnemu składowaniu i porzucaniu odpadów, czyli tzw. mapa zagrożeń.
2.   Źródła finansowania działań związanych z usuwaniem nielegalnie składowanych odpadów.
3.  Interpretacja kluczowych pojęć: „odpad”, „posiadacz odpadów”, „wytwórca odpadów”, „władający powierzchną ziemi”, „składowisko odpadów”.
4.  Właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących odpadów:
a. spory o właściwość – w czyjej właściwości jest nadzór nad odpadami i ich usunięciem?
b. konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości.
5. Niezwłoczne usunięcie odpadów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub środowiska przez właściwy organ (art. 26a ustawy o odpadach):
a. organy mające obowiązek niezwłocznego działania polegającego na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi,
b. opinie w sprawie spełnienia przesłanek konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów,
c. decyzja poprzedzająca usunięcie odpadów,
d. żądanie zwrotu kosztów działań polegających na usunięciu odpadów i gospodarowaniu nimi.
6.  Postępowanie w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania (art. 26 ustawy o odpadach – obowiązki wójta, burmistrza, prezydenta miasta):
a. ograniczenie zakresu stosowania art. 26 ustawy o odpadach,
b. sposób postępowania z wnioskami osób, które nie są stronami postępowania,
c. ustalanie kręgu stron postępowania (m.in. czy sąsiad jest stroną postępowania?, moc zapisów KW, ewidencji gruntów i budynków, umów cywilnoprawnych),
d. czy postępowanie prokuratorskie to zagadnienie wstępne uzasadniające zawieszenie postepowania?
e. szczególna pozycja prokuratora i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska,
f. solidarna odpowiedzialność posiadaczy odpadów (rozszerzona odpowiedzialność posiadaczy odpadów),
g. zmiana sposobu wykonania decyzji.
7.   Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącego spraw usuwania odpadów.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i innych związanych z gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach centralnych, pracownicy zakładów budżetowych i spółek komunalnych zajmujący się ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Szkolenie będziemy realizowali w formie stacjonarnej w siedzibie Ośrodka, ul. Moniuszki 7; Katowice, III piętro.

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 2 czerwca 2022 r.