Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych: Likwidacja zaległości w opłatach cywilnoprawnych za usługi świadczone przez jednostki budżetowe, zakłady budżetowe i spółki komunalne

Ważne informacje o szkoleniu

Kolejne spotkanie Forum, będzie nastawione na omówienie likwidacji zaległości w opłatach cywilnoprawnych za usługi komunalne w aspekcie odpowiedzialności prezesów spółek i dyrektorów jednostek komunalnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Podczas forum uczestnicy zapoznani zostaną z obowiązkami i odpowiedzialnością kierowników/dyrektorów/prezesów jednostek/spółek komunalnych w obszarze likwidacji zaległości cywilnoprawnych oraz procedurami prawnymi i możliwościami odstąpienie od dochodzenia roszczeń w oparciu o uchwały rady gminy.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Charakterystyka wybranych należności cywilnoprawnych należnych za świadczenie usług komunalnych w kontekście likwidacji zaległości.
 2. Odsetki od należności cywilnoprawnych:
  1. naliczanie odsetek wobec dłużników będących podmiotami publicznymi, gdzie stronami umów cywilnoprawnych są wyłącznie podmioty publiczne,
  2. naliczanie odsetek wobec dłużników prowadzących działalność gospodarczą będących kontrahentami podmiotów sektora finansów publicznych,
  3. naliczanie odsetek wobec dłużników (osób fizycznych) nieprowadzących działalności gospodarczej,
  4. omówienie poszczególnych kategorii odsetek (odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, odsetki ustawowe (kapitałowe), odsetki ustawowe za opóźnienie, różnice),
  5. zarachowanie wpłaty dokonanej po terminie płatności na odsetki i inne należności uboczne (prawo czy obowiązek wierzyciela?),
  6. czy do zaliczenia wpłaty na odsetki wymagana jest zgoda dłużnika?
  7. czy istnieje obowiązek zawiadomienia dłużnika o zaliczeniu jego wpłaty na odsetki (jakim dokumentem zawiadomić dłużnika)?
  8. czy można żądać odsetek od odsetek?
  9. odpowiedzialność pracowników jednostek/spółek za ustalenie nieprawidłowych odsetek w umowach zawieranych z kontrahentami oraz za nienaliczanie odsetek.
 3. Zmiany - od 2020 r. przepisów w zakresie żądania zryczałtowanej rekompensaty za dochodzenie należności w transakcjach handlowych; które umowy zawierane przez podmioty świadczące usługi komunalne uznać można za transakcje handlowe (wyroki UE)?
  1. 40, 70 lub 100 EURO za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień w zapłacie wynikających z transakcji handlowych, w zależności od wartości świadczenia,
  2. zmiany w ustawie o finansach publicznych umożliwiające stosowania ulgi w formie odstąpienia od dochodzenia rekompensaty (obligatoryjna uchwała rady gminy/miasta),
  3. wg jakiego kursu Euro wyliczyć rekompensatę?
  4. czy od rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) należą się odsetki za zwłokę?
  5. kiedy i w jaki sposób wzywać do zapłaty rekompensaty?
  6. czy wysyłając wezwanie do zapłaty np. 3 kolejnych rat czynszu najmu wolno naliczyć jedną rekompensatę 40 Euro czy 3 razy po 40 Euro?
  7. czy mimo braku wezwania do zapłaty można objąć pozwem również kwotę rekompensaty?
  8. jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu w związku z dochodzeniem rekompensaty (40, 70 lub 100 Euro) – zmiana przepisów KPC,
  9. omówienie wybranych stanowisk organów kontroli w zakresie żądania od kontrahentów j.s.f.p. rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w przypadku opóźnień płatności w transakcjach handlowych,
  10. czy w okresie epidemii można nie dochodzić od dłużników rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w transakcjach handlowych?
  11. kiedy rekompensata się przedawnia?
 4. Obowiązek podejmowania działań windykacyjnych w stosunku do podmiotów zalegających z zapłatą należności cywilnoprawnych:
  1. jaki jest optymalny termin skierowania sprawy do sądu celem uzyskania nakazu zapłaty (terminy, kwoty, opłaty sądowe)?
  2. czy przed skierowaniem sprawy do sądu musi być wysłane do zobowiązanego wezwanie do zapłaty?
  3. czy wolno żądać od dłużników zapłaty kosztów wezwania?
  4. czy wezwanie do zapłaty musi być doręczone za potwierdzeniem odbioru?
  5. co z doręczeniem wezwania do zapłaty poprzez tzw. podwójne awizo w okresie epidemii?
  6. jak prawidłowo skierować sprawę do egzekucji komorniczej (odpowiednie pełnomocnictwo, wezwanie przedegzekucyjne, opłaty komornicze)?
  7. czy i jakie dalsze działania można podjąć po umorzeniu egzekucji przez komornika sądowego?
 5. Omówienie wybranych przepisów Kodeksu cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem terminów przedawnienia roszczeń:
  1. skrócenie podstawowych terminów przedawnienia roszczeń przysługujących od konsumentów,
  2. zmiany przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie ustalania końcowego terminu przedawnienia,
  3. nowy obowiązek sądu badania z urzędu czy upłynął termin przedawnienia i oddalenia powództwa w razie potwierdzenia tego faktu.
  4. czy można/należy w aktualnym stanie prawnym kierować do sądu sprawy o zapłatę po upływie terminu przedawnienia roszczenia?
  5. jak liczyć „nowy” termin przedawnienia?
  6. czy stosować „stare” czy „nowe” przepisy?
  7. jakie działania może podjąć wierzyciel aby nie dopuścić do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
  8. przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia należności cywilnoprawnych.
 6. Wpływ zmienionych w 2019r. przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na dochodzenie należności cywilnoprawnych omówienie wybranych przepisów):
  1. likwidacja tzw. fikcji doręczenia pism sądowych konsumentom – nowe obowiązki wierzyciela doręczania pism przez komorników sądowych,
  2. które pisma związane z dochodzeniem należności cywilnoprawnych mogą/muszą być doręczane przez komorników sądowych?
  3. doręczenia pism przez komorników sądowych i koszty z tym związane,
  4. omówienie wybranych zmian przepisów w zakresie opłat sądowych,
  5. czy od niezapłaconych w terminie zasądzonych kosztów sądowych pobiera się odsetki? – zmiany przepisów w tym zakresie.
 7. Przedawnione należności cywilnoprawne w księgach rachunkowych?
  1. rozróżnienie pojęć „przedawnienie roszczenia” i „przedawnienie należności” w kontekście rzetelności i realności zapisów w ewidencji księgowej,
  2. w jaki sposób powinien być udokumentowany fakt przedawnienia należności cywilnoprawnej?
  3. kto i w oparciu o jaki dokument powinien podjąć decyzję o dokonaniu odpisu przedawnionej należności z ksiąg rachunkowych?
  4. w jakim terminie należności przedawnione powinny być odpisane z ksiąg rachunkowych?
  5. jakie mogą być konsekwencje wykazywania w księgach rachunkowych przedawnionych należności cywilnoprawnych?
  6. kto ponosi odpowiedzialność za przedawnienie należności cywilnoprawnych?
  7. jak pracownicy jednostek budżetowych/ zakładów budżetowych/ spółek komunalnych mogą chronić się przed zarzutem dopuszczenia do przedawnienia należności cywilnoprawnych?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Członkowie Forum Kierowników Jednostek i Spółek Komunalnych, kadra zarządzająca usługami komunalnymi odpowiedzialnej za kontrolę zarządczą.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń