• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarka mieszkaniowa. Obowiązki uchwałodawcze: zasady wynajmowania lokali komunalnych i wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy

online
Potwierdzone

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kontekście wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Na rady gmin został wprowadzony obowiązek uchwalania prawa miejscowego w zakresie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, które realizowane są przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Wielokrotne od 2019 roku nowelizacje Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, stwarzają wiele trudności pracownikom urzędów gmin oraz zarządcom i administratorom komunalnych budynków mieszkalnych, w przygotowaniu a później w realizacji tych uchwał. Podczas proponowanego szkolenia dokładnie przeanalizujemy procedurę przygotowania do projektów zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Prowadzący, oprócz analizy regulacji prawnych, przedstawi jak należycie stosować przepisy oraz przekaże cenne wskazówki i podpowiedzi, jak realizować obowiązki ustawowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie pracownikom urzędów gmin, zarządcom i administratorom komunalnych budynków mieszkalnych obowiązków rad gmin w zakresie o której mowa w art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnej zawartości uchwał dotyczących wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
• Przekazanie informacji o inwentaryzacji mienia komunalnego będącej podstawą przygotowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
• Omówienie poszczególnych zagadnień uchwał z uwzględnieniem problematyki wpływu ustroju gminy na gospodarowanie zasobem mieszkaniowymi, wymogów kontroli społecznej wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu, interpretacji pojęcia obniżonego standardu czy też wpływu inwentaryzacji mienia komunalnego na przygotowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się na etapie przygotowania uchwał rady gminy, które mogą być utrudnieniem w ich realizacji.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki uchwałodawcze gmin.
• Podstawy ustroju gminy.
• Uprawnienia organów gminy w zakresie gminnej gospodarki mieszkaniowej.
• Wybrane definicje z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowych zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. 
2. Inwentaryzacja podstawą gospodarki mieszkaniowej gminy.
• Wymogi inwentaryzacji z ustawy o rachunkowości.
• Ewidencja nieruchomości, budynków i lokali (mieszkalnych, użytkowych, pracowni twórczych oraz pozostałych pomieszczeń). 
3. Przygotowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Zakres zmian w wieloletnim programie po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, od nowelizacji w kwietniu 2019 roku.
• Czynniki wpływające na wielkość mieszkaniowego zasobu gminy oraz jego stan techniczny.
• Źródła informacji o potrzebach remontowych i modernizacyjnych w poszczególnych latach.
• Wpływ stanu technicznego zasobu mieszkaniowego na zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu.
• Polityka czynszowa, a okresowa weryfikacja dochodów.
• Określenie potrzeb mieszkaniowych a sprzedaż lokali w poszczególnych latach.
• Określenie docelowego sposobu zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej.
• Wysokość kosztów na utrzymanie zasobu mieszkaniowego.
• Zakres innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
• Okresowa kontrola realizacji programu. 
4. Przygotowanie zasad wynajmowania mieszkań komunalnych.
• Zakres zmian w wieloletnim programie po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, od nowelizacji w kwietniu 2019 roku.
• Interpretacja pojęcia tytułu prawnego oraz tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego.
• Kryteria dochodowe uzasadniające oddanie w najem lub podnajem lokali.
• Warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy.
• Zasady dokonywania zamian mieszkań komunalnych.
• Ustalanie pierwszeństwa kwalifikujące wnioskodawcę do poprawy warunków zamieszkiwania.
• Kontrola społeczna podstawą trybu rozpatrywania wniosków o najem.
• Najem lokali o powierzchni użytkowej 80 m2 po nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów.
• Określenie warunków jakie musi spełniać lokal wskazywany dla osób niepełnosprawnych.
• Zasady przeznaczania lokali na wykonywanie innych zadań jednostek samorządu terytorialnego.
• Przesłanki wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy.
5. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy i administratorzy komunalnych budynków mieszkalnych, pracownicy urzędów gmin wydziałów mieszkaniowo-lokalowych, zakładów gospodarki komunalnej itd.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w zakresie szacowania nieruchomości, a także studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Od 1991 roku zatrudniony w urzędach gmin, gdzie zawodowo odpowiadał za zarządzanie mieniem komunalnym między innymi placówkami oświatowymi oraz komunalnymi budynkami mieszkalnymi. Do obowiązków należało między innymi gospodarowanie zasobem mieszkaniowym, ustalanie opłat za korzystanie z mieszkań komunalnych w tym także przygotowywanie różnego rodzaju umów, uchwał, zarządzeń i regulaminów. W latach 2008 – 2010 oraz od 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”. Od maja 2011 roku w ramach Instytutu Aktywizacji Zawodowej Rynku Nieruchomości TRANSFER uczestniczy w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych w sprawach związanych z rynkiem nieruchomości. Prowadzący wykłady dotyczące ustroju i funkcjonowania samorządu terytorialnego, administracji publicznej, gminnej gospodarki mieszkaniowej i spółdzielczości.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 maja 2023 r.