Gospodarka mieszkaniowa gmin z uwzględnieniem dokonanych zmian ustawowych w lipcu 2022 r. Najnowsze orzecznictwo sądów

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, podczas którego zostaną omówione obowiązujące przepisy prawne w zakresie w/w zagadnień. Na spotkaniu będzie zwrócona uwaga na dokonane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązujące od 2019 r., przy uwzględnieniu noweli dokonanej w lipcu 2022 r. Nasz ekspert odpowie m.in. na pytania: Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów? Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem? Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu na lokal mieszkalny na czas nieoznaczony a z kim umowę najmu socjalnego lokalu – z uwzględnieniem cudzoziemców? Komu przysługuje uprawnienie do pomieszczenia tymczasowego? Będą wyjaśnione pojęcia występujące w ustawie m.in. „zamieszkiwanie”, „niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe”, korespondencja odebrana i nieodebrana i inne. Omówione zostaną sprawy dotyczące uchwał rad gmin w zakresie zasad wynajmowania lokali gminnych i wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z podaniem orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie aktów prawa miejscowego. Ponadto webinarium będzie uwzględniało przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie m.in. wspólności najmu (sprawy małżonków, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy itp.) oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego. Zostaną również przedstawione orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi i bieżącymi przepisami aktów prawnych oraz udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów?
  • Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem?
  • Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony, a z kim umowę najmu socjalnego lokalu – z uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców?
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie spraw związanych z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego w tym w szczególności:
a. kto ma prawo ubiegać się o lokal z zasobów gminy czy też innych jednostek samorządu terytorialnego: na czas nieoznaczony i na czas oznaczony,
b. najemcy: z umowy lub z ustawy, dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych,
c. korespondencja – skuteczność,
d. egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu,
e. interpretacja niektórych pojęć np.: zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony, brak tytułu prawnego do lokalu, wartość odtworzeniowa lokalu, korespondencja - ważność, przedawnienie roszczeń majątkowych, itp.
2. Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów:
a. umowa najmu: na czas nieokreślony, socjalnego lokalu, na lokal zamienny, na czas stosunku pracy i na pomieszczenie tymczasowe – wymogi do ich zawarcia w tym: wywiad środowiskowy, podstawy do odmowy zawarcia w/w umów, przedłużanie w/w umów i itp.,
b. umowa najmu lokalu zamiennego, umowa najmu w wyniku zamiany oraz w związku ze wstąpieniem w stosunek najmu po śmierci najemcy zawarta od dnia 21.04. 2019 r. z najemcami używającymi lokal na podstawie umowy najmu zawartej przed tą datą – dot. noweli z dnia 13 czerwca 2019 r., 
c. Omówienie spraw dot. m.in. oferty jako propozycji zawarcia umowy będącej podstawą wygaśnięcia obowiązku odszkodowawczego gminy wobec właściciela – jej skuteczność, sytuacja prawna osób zamieszkałych w innym lokalu niż lokal wierzyciela w oczekiwaniu na ofertę itp.),
d. prawa i obowiązki stron stosunku najmu,
e. zabezpieczenie pokrycia należności z tytułu najmu lokalu (w tym: sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona kaucja),
f. opłaty zależne i opłaty niezależne od właściciela m.in.: obniżki czynszu (wymagane dokumenty, dokonanie przyznania i odmowy obniżki, uchwały rady gminy w sprawie warunków obniżania czynszu, wywiad środowiskowy), sprawa podwyżek czynszu, weryfikacja dochodów – możliwość żądania dokumentów potwierdzających wysokość dochodów wykazanych w deklaracji oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego,
g. pozbawienie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego: wypowiedzenie i rozwiązanie stosunku prawnego,
h. udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu,
i. bezumowne zamieszkiwanie w lokalu mieszkalnym:
• odszkodowanie z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uprawnieniu do lokalu socjalnego, zamiennego oraz pomieszczenia tymczasowego,
• roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody,  regres, odpowiedzialność in solidum,
j. prawo do lokalu zamiennego: z tytułu naprawy koniecznej, konieczności rozbiórki lub remontu budynku, planowanej sprzedaży lokali i nadmetrażu (kto zapewnia i w jakiej sytuacji, przesłanki ważności przyznania takiego lokalu przez gminę).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 17 listopada 2022 r.