Gospodarka mieszkaniowa w aktach prawa miejscowego

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w kontekście przygotowania aktów prawa miejscowego.

Ważne informacje o szkoleniu

Zmiana ustawy w 2021 r. wymusiła ponowne opracowanie uchwał w dziedzinie gospodarki mieszkaniowej, co w wielu przypadkach spotkało się z zakwestionowaniem ich przez organy nadzoru. Proponowane szkolenie dostarczy uczestnikom podstawową wiedzę pozwalająca na zweryfikowanie zapisów swoich uchwał tak aby uniknąć w przyszłości podważenia ich przez wojewodę. Zaprezentowane zostaną wyniki organów kontrolujących i najczęściej pojawiające się zarzuty.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy konstruowaniu aktów prawa miejscowego dot. gospodarki mieszkaniowej.
 • Zaprezentowanie i omówienie wyników organów kontrolujących, a także najczęściej pojawiające się zarzuty.
 • Przedstawienie różnych rozwiązań przy zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych obywateli.
 • Prezentacja przykładów z doświadczenia zawodowego trenera.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Dlaczego zaspokajać potrzeby mieszkaniowe obywateli?
 2. Podstawowe regulacje ustawowe gospodarowania lokalami:
  1. Konstytucja,
  2. Kodeks cywilny,
  3. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Znaczenie aktów prawa miejscowego.
 4. Zasady tworzenia aktów prawa lokalnego:
  1. podstawowe reguły,
  2. budowa uchwały.
 5. Uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego gminy:
  1. zakres delegacji ustawowej,
  2. obligatoryjne elementy uchwały,
  3. najczęściej popełniane błędy,
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia programu gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym:
  1. zakres delegacji ustawowej,
  2. obligatoryjne elementy uchwały,
  3. najczęściej popełniane błędy.
 7. Co w omawianym zakresie zmieniła nowelizacja ustawy?
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin zajmujących się gminnym zasobem mieszkaniowym tj. pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, zarządzający zasobem lokalowym.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Administratywista i praktyk. Na co dzień kieruje pracą Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Prowadzi sprawy związane z gospodarką mieszkaniową gminy. Od kilku lat również trener szkolący z zakresu gospodarowania nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 10 lutego 2021 r.