Gospodarka odpadami – procedura wydawania decyzji administracyjnych

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z procedurą administracyjną w tym zakresie.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego przedstawimy najistotniejsze zagadnienia dotyczące sposobu procedowania wniosków o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, w tym właściwość organów, współpracę z WIOŚ, wymagania i uzgodnienia warunków ppoż, zabezpieczenie roszczeń oraz najnowsze rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Omówimy pojęcie „utraty statusu odpadu”, w tym kiedy odpad poddany procesowi odzysku (w tym recyklingowi) przestaje być odpadem oraz kryteria utraty statusu odpadu. Prowadząca wskaże i wyjaśni przesłanki do odmowy udzielenia zezwolenia/pozwolenia oraz cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcie decyzji dotyczącej gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poszerzenie dotychczasowej wiedzy i umiejętność wykorzystywania jej w prowadzonych postępowaniach o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
 • Zapoznanie się ze zmianą przepisów dotyczących utraty statusu odpadów.
 • Wskazanie najczęstszych błędów, problemów związanych z procedurą wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami oraz odmową udzielenia zezwolenia/pozwolenia, cofnięciem lub stwierdzeniem wygaśnięcia decyzji dotyczącej gospodarki odpadami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wymagane decyzje i uzgodnienia w gospodarce odpadami:
  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów (właściwość organów, wymagania dotyczące wniosku, zasady wydawania decyzji, w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej),
  • zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów – właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych - orzecznictwo, wymagania dotyczące wniosku, zasady wydawania, w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kontrola WIOŚ, zabezpieczenie roszczeń).
 2. Zagrożenia i problemy wynikające z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń.
 3. Magazynowanie odpadów: całkowita pojemność miejsc magazynowania, największa masa odpadów; maksymalne masy magazynowanych odpadów – chwilowe i roczne; wydłużenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy o odpadach, wizualny system kontroli miejsc magazynowania, wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, w tym termin dostosowania miejsc magazynowania odpadów; uwzględnianie zasad magazynowania odpadów w decyzjach dot. gospodarki odpadami. 
 4. Czym jest istotna zmiana zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów?
 5. Kiedy organ wydający decyzję dot. gospodarowania odpadami powinien wymagać przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?
 6. Kiedy organ musi wydać decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia/pozwolenia?
 7. Utrata statusu odpadów.
 8. Produkt uboczny.
 9. Cofnięcie lub wygaśnięcie decyzji dotyczącej gospodarki odpadami.
 10. Pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do pracowników administracji samorządowej: urzędów marszałkowskich, starostw powiatowych i urzędów miasta (w miastach na prawach powiatu) oraz pracowników regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zajmujących się wydawaniem decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Kierownik oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na co dzień nadzoruje m.in. procedury dotyczące wydawania decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami, prowadzenie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w tym weryfikowanie sprawozdań.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 24 stycznia 2022 r.