• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewidencja odpadów. W jaki sposób pozyskiwać niezbędne dane w celu rzetelnego wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów składowania za 2023 rok.

Program i kaqrta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z aktualnymi przepisami dotyczącymi tego zagadnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy najistotniejsze zapisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwrócimy uwagę na ustalanie zasad współpracy (w tym przekazywania niezbędnych danych) pomiędzy podmiotami odbierającymi odpady a przetwarzającymi (m. in. prowadzącymi IK). Prowadząca omówi m.in. zasady ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, postępowanie z odpadami, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, obliczanie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2022 rok i lata następne a także sposób obliczania nowego poziomu składowania i pojawiające się rozbieżności interpretacyjne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie pracowników urzędów miast i gmin oraz przedsiębiorców zajmujących się odpadami, w szczególności komunalnymi z obowiązującymi przepisami prawa mającymi znaczenie w gospodarowaniu tymi odpadami.
 • Uaktualnienie wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
 • Przedstawienie sposobu obliczania za 2022 r. i lata następne poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
 • Poznanie zasad obliczania poziomu składowania za 2022 rok oraz przedstawienie występujących rozbieżności interpretacyjnych. 
zwiń
rozwiń
Program

1. Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja – najważniejsze zagadnienia, nowe miejsca prowadzenia działalności – sposób dodawania, posiadanie i dołączanie pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa, opłata od dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo, sporządzanie aktualizacji wpisu w BDO na przykładzie.
2. Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO-najważniejsze zagadnienia:

 • Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów (kto jest odpowiedzialny).
 • Ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji- kiedy, kto i do jakich ilości.
 • Rodzaje kart ewidencji odpadów i wybór właściwej- znaczenie dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi w tym prowadzących PSZOK.
 • Zakładanie i uzupełnianie karty ewidencji odpadów, konieczność podawania dodatkowych danych w ewidencji odpadów, ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji (np. oczyszczalnia ścieków) i poza instalacją.
 • Informacje wykazywane w karcie ewidencji i karcie przekazania odpadów: wybór podmiotu, wybór miejsc prowadzenia działalności,.
 • Zakładanie i uzupełnianie karty przekazania odpadów: konieczność podawania mas odpadów w karcie przekazania odpadów, problem z ustaleniem masy.
 • Jak postąpić w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów?
 • Wymóg podawania stanów magazynowych odpadów na dzień 1 stycznia, ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy.
 • Znaczenie ewidencji odpadów w sprawozdaniach podmiotów odbierających, zbierających odpady komunalne.

3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - omówienie sposobu postępowania
z odpadami wymienionymi w rozporządzeniu (przekazanie odpadów do zagospodarowania bez karty przekazania odpadu).
4. Odpowiedzialność za zebrane w PSZOK odpady i przenoszenie jej na inny podmiot:

 • Podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów.
 • Przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot.
 • Przekazywanie wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.
 • Kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady.
 • Odpowiedzialność transportującego odpady.

5. Zakres informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje komunalne- rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy a oczekiwaniem podmiotu podbierającego odpady.
6. Pozyskiwanie danych niezbędnych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania dot. odpadów komunalnych, masa odpadów poddanych recyklingowi, zapisy w umowach.
7. Sporządzanie korekty sprawozdania dot. odpadów komunalnych za 2022 rok (sprawozdanie podmiotu i gminy) - zapisy ustawowe, problemy interpretacyjne:

 • Utworzenie korekty sprawozdania o statusie „robocze” i jego edycja.
 • Informacje wykazywane w poszczególnych działach w sprawozdaniach podmiotów odbierających/ zbierających odpady, nazwa instalacji, odpady przekazane do zagospodarowania osobom fizycznym i jednostkom niebędącym przedsiębiorcami, odpady poddane odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami, odpady przekazane poza RP.
 • Odpady magazynowane.
 • Pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do składowania i ich znaczenie przy obliczaniu MOUBR;
 • Gdzie wykazać odpady wysortowane z odpadów odebranych/zebranych?
 • Uzupełnianie sprawozdania w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK-skąd pozyskać dane, na co zwrócić uwagę, powiązanie z ewidencją odpadów,
 • Odpady poddane przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu;
 • Problemy w zakresie podania niektórych informacji w dziale VIII sprawozdania gminnego;
 • Liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne;
 • Wysyłka sprawozdania, UPO;
 • Postępowanie WIOŚ w sprawie nałożenia kary za nierzetelne sporządzenie sprawozdania, przedkładanie dowodów i argumentów w celu uniknięcia nałożenia kary.

8. Poziomy dot. odpadów komunalnych wykazywane sprawozdaniu gminy za 2022 rok:

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U.2021 r. poz. 1530);
 • Niektóre zapisy Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2019/1004 mające zastosowanie przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych;
 • Poziom ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.
 • Poziom składowania obliczany za 2022 rok-zapisy ustawowe.
   
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do podmiotów odbierających odpady, prowadzących PSZOK, zbierających i przetwarzających odpady komunalne a także przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za realizację obowiązków ustawowych w zakresie odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności dotyczących składowisk odpadów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 15 czerwca 2023 r.