Gospodarowanie odpadami komunalnymi, ewidencja odpadów. W jaki sposób pozyskiwać niezbędne dane w celu rzetelnego wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów składowania za 2022 rok.

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie ewidencji i sprawozdawczości.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy najistotniejsze zapisy prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwrócimy uwagę na ustalanie zasad współpracy (w tym przekazywania niezbędnych danych) pomiędzy podmiotami odbierającymi odpady a przetwarzającymi (m. in. prowadzącymi IK). Prowadząca omówi m.in. zasady ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO, postępowanie z odpadami dla których nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji, obliczanie poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych za 2022 rok i lata następne a także sposób obliczania nowego poziomu składowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie pracowników urzędów miast i gmin oraz przedsiębiorców zajmujących się odpadami, w szczególności komunalnymi z obowiązującymi przepisami prawa mającymi znaczenie w gospodarowaniu tymi odpadami.
  • Uaktualnienie wiedzy z zakresu prowadzenia ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
  • Przedstawienie sposobu obliczania za 2021 r. i lata następne poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
  • Poznanie zasad obliczania poziomu składowania za 2022 rok, który będzie po raz pierwszy obliczany przez podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów.
zwiń
rozwiń
Program

1. Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja. Najważniejsze zagadnienia, nowe miejsca prowadzenia działalności: sposób dodawania, posiadanie i dołączanie pełnomocnictwa, zakres pełnomocnictwa, opłata od dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo, sporządzanie aktualizacji wpisu w BDO na przykładzie.
2. Prowadzenie ewidencji odpadów za pośrednictwem BDO. Najważniejsze zagadnienia:
• Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów. Kto jest odpowiedzialny?
• Ewidencja pełna, uproszczona i zwolnienia z ewidencji. Kiedy, kto i do jakich ilości?
• Rodzaje kart ewidencji odpadów i wybór właściwej. Znaczenie dla podmiotów gospodarujących odpadami komunalnymi w tym prowadzących PSZOK.
• Zakładanie i uzupełnianie karty ewidencji odpadów, konieczność podawania dodatkowych danych w ewidencji odpadów, ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji (np. oczyszczalnia ścieków) i poza instalacją.
• Informacje wykazywane w karcie ewidencji i karcie przekazania odpadów: wybór podmiotu, wybór miejsc prowadzenia działalności.
• Zakładanie i uzupełnianie karty przekazania odpadów: konieczność podawania mas odpadów w karcie przekazania odpadów, problem z ustaleniem masy.
• Jak postąpić w przypadku odrzucenia karty przekazania odpadów.
• Wymóg podawania stanów magazynowych odpadów na dzień 1 stycznia danego roku.
• Ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy.
• Znaczenie ewidencji odpadów w sprawozdaniach podmiotów odbierających , zbierających odpady komunalne.
3. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Omówienie sposobu postępowania z odpadami wymienionymi w rozporządzeniu (przekazanie odpadów do zagospodarowania bez karty przekazania odpadu).
4. Odpowiedzialność posiadacza odpadów i przenoszenie jej na inny podmiot:
• Podmioty uprawnione do przyjęcia odpadów od posiadacza odpadów.
• Przeniesienie odpowiedzialności na inny podmiot.
• Przekazywanie wybranych rodzajów odpadów osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami do wykorzystania na ich własne potrzeby.
• Kontrola uprawnień podmiotu, któremu przekazujemy odpady.
• Odpowiedzialność transportującego odpady.
5. Zakres informacji przekazywanych przez prowadzących instalacje komunalne: rozbieżności pomiędzy zapisami ustawy a oczekiwaniem podmiotu podbierającego odpady.
6. Pozyskiwanie danych niezbędnych do rzetelnego wypełnienia sprawozdania dot. odpadów komunalnych, masa odpadów poddanych recyklingowi, zapisy w umowach.
7. Sporządzanie korekty sprawozdania dot. odpadów komunalnych za 2021 rok (sprawozdanie podmiotu i gminy):
• Utworzenie korekty sprawozdania o statusie „robocze” i jego edycja.
• Informacje wykazywane w poszczególnych działach w sprawozdaniach podmiotów odbierających/ zbierających odpady, nazwa instalacji, odpady przekazane do zagospodarowania osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, odpady poddane odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami, odpady przekazane poza RP.
• Odpady magazynowane.
• Pozostałości z sortowania i mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do składowania i ich znaczenie przy obliczaniu MOUBR.
• Gdzie wykazać odpady wysortowane z odpadów odebranych/zebranych.
• Uzupełnianie sprawozdania w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK-skąd pozyskać dane, na co zwrócić uwagę, powiązanie z ewidencją odpadów.
• Odpady poddane przygotowaniu do ponownego użycia i recyklingu.
• Problemy w zakresie podania niektórych informacji w tabeli E działu VIII.
• Liczba właścicieli nieruchomości, od których odebrano odpady komunalne.
• Załączenie niezbędnych informacji w dziale X.
• Wysyłka sprawozdania, UPO.
• Postępowanie WIOŚ w sprawie nałożenia kary za nierzetelne sporządzenie sprawozdania, przedkładanie dowodów i argumentów w celu uniknięcia nałożenia kary.
8. Poziomy dot. odpadów komunalnych wykazywane w sprawozdaniu gminy za 2021 rok:
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (Dz.U.2021 r. poz. 1530).
• Niektóre zapisy Decyzji Wykonawczej Komisji UE 2019/1004 mające zastosowanie przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
• Poziom ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji.
• Nowy poziom składowania obliczany za 2020 i 2021 rok.
• Poziom przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
9. Poziom składowania za 2022 rok po raz pierwszy obliczany przez podmioty odbierające odpady na podstawie indywidualnych umów, pozyskiwanie danych w celu rzetelnego wypełnienia sprawozdania i obliczenia poziomów za 2022 rok.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane do podmiotów odbierających odpady, prowadzących PSZOK, zbierających i przetwarzających odpady komunalne a także przedstawicieli gmin odpowiedzialnych za realizację obowiązków ustawowych w zakresie odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, wydaje decyzje administracyjne dot. gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 340 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 24 czerwca 2021 r.