Komunalna gospodarka mieszkaniowa po zmianach przepisów w 2020 i 2021 roku

Ważne informacje o szkoleniu

W roku 2020 i 2021 weszły w życie nowe regulacje dotyczące udziału gmin w realizacji programów wsparcia i rozwoju mieszkalnictwa, jak również zaczęły obowiązywać przepisy szczególne, obowiązujące na czas ogłoszonego na terenie RP stanu epidemii. Zmiany te w istotny sposób wpływają na czynności i zadania realizowane przez gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, ale też modyfikują lub zawieszają tok szeregu postępowań związanych z lokalami mieszkalnymi, w szczególności postępowań egzekucyjnych. W ramach szkolenia zagadnienia te zostaną przedstawione i usystematyzowane tak, by uczestnicy nabyli aktualną wiedzę nie tylko na temat treści nowych regulacji, ale również o praktyce ich stosowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wprowadzonymi w latach 2020 i 2021 do Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego, ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego jak również do innych ustaw mających zastosowanie do realizacji komunalnej polityki mieszkaniowej. 
• W ramach spotkania przedstawione zostaną również inne regulacje dotyczące obowiązków gmin w zakresie lokali mieszkalnych, w tym w szczególności przepisy o charakterze czasowym, związane z ogłoszonym stanem epidemii.  
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Gmina jako podmiot realizujący zadania w ramach rządowych programów mieszkaniowych:
a. Zadania i obowiązki gminy wynikające ze zmian ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Gmina jako podmiot obsługujący dostęp mieszkańców do zasobu lokali dzierżawionych przez społeczne agencje najmu. 
b. Nowe regulacje dotyczące komunalnej gospodarki mieszkaniowej wprowadzone ustawą o zmianie niektórych ustaw popierających rozwój mieszkalnictwa. 
c. Zadania i obowiązki gminy związane z dopłatami do czynszów w lokalach budowanych na podstawie programów mieszkaniowych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.  
2. Społeczna agencja najmu  - nowy podmiot w systemie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy:
a. Społeczne agencje najmu na tle innych szczególnych form najmu, w szczególności najmu okazjonalnego oraz najmu instytucjonalnego. 
b. Podmioty prowadzące społeczną agencję najmu – czy gmina jest zobowiązana do utworzenia agencji?
c. Umowa o współpracy ze społeczną agencją najmu – zasady zawierania, istotne postanowienia oraz podstawy i przesłanki rozwiązania umowy.
d. Tryb wyboru agencji najmu do współpracy z gminą w przypadku wielości agencji zainteresowanych współdziałaniem.
e. Uchwała  rady gminy określająca kryteria korzystania z najmu za pośrednictwem społecznej agencji najmu. Omówienie obligatoryjnych elementów uchwały i wskazanie wątpliwości prawnych związanych z jej tworzeniem.
f. Model prawny działania agencji najmu na rynku: pośrednictwo czy swoista forma podnajmu lub poddzierżawy?
3. Nowe regulacje w gospodarce komunalnym zasobem mieszkaniowym, w tym ograniczenia wprowadzone na czas obowiązywania stanu epidemii i zagrożenia epidemicznego: 
a. Problematyka egzekucji wyroku nakazującego eksmisję z lokalu w świetle aktualnie obowiązujących przepisów. 
b. Czy zawieszenie postępowań egzekucyjnych i wstrzymanie eksmisji może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą gminy wobec właściciela lokalu prywatnego?
c. Kto jest odpowiedzialny za zapłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu w okresie, kiedy eksmisja z lokalu jest niedopuszczalna?  
d. Przedstawienie pozostałych czasowych regulacji szczególnych, które mogą mieć wpływ na czynności dotyczące lokali mieszkalnych które gmina wykonuje, lub w których gmina uczestniczy. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, administratorzy i zarządcy budynków, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, od 2008 roku prowadzi wysoko oceniane szkolenia z zakresu gospodarki nieruchomościami publicznymi i obrotu nieruchomościami. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Absolwent aplikacji sądowej (egzamin sędziowski złożony w 2008 roku). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 grudnia 2021 r.