• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola i nadzór na spółkami z udziałem samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej nowelizacji kodeksu spółek handlowych i nowych uprawień rad nadzorczych

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego należy do najtrudniejszych ale i najważniejszych zagadnień kontrolnych. Wynika to przede wszystkim z faktu, że spółki tworzone są w celu zaspakajania kluczowych potrzeb społeczności lokalnych i mają zasadnicze znaczenie w realizacji zadań samorządu. Zgodnie z przepisami prawa władze samorządowe mogą realizować zadania publiczne poprzez spółki prawa handlowego, które wyposażone w majątek publiczny, stają się narzędziem mającym dostarczać usługi użyteczności publicznej. Zapraszamy na szkolenie podczas którego uczestnicy uzyskają profesjonalną wiedzę w zakresie prawidłowego sprawowania nadzoru i kontroli nad spółkami.  

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zaznajomienie uczestników z  kwestiami związanymi z efektywnym sprawowaniem kontroli i nadzoru nad spółkami z udziałem jst.
  • Poznanie sposobów i instrumentów nadzorczych do wykonywania ustawowych obowiązków przez jst (organy wykonawcze i uchwałodawcze).
  • Poznanie uprawnień radnych do kontroli nad działalnością spółek.
  • Przegląd wybranego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych.
  • Przedstawienie zmian wynikających z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych.
  • Odpowiedzi na pytania uczestników.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie - kontrola i nadzór, co to oznacza?
2. Spółki z udziałem samorządów terytorialnych:

a) Rodzaje spółek z udziałem gminy, powiatu lub województwa.
b) Dopuszczalny przedmiot działalności spółki komunalnej.
c) Procedury tworzenia spółki, kompetencje organu wykonawczego/organu stanowiącego.
3. Organizacja i wykonywanie kontroli i nadzoru nad działalnością spółki komunalnej:
a) Kontrola i nadzór nad działalnością spółki ze strony gminy – założenia, cele, rodzaje, możliwe sposoby sprawowania nadzoru w ramach urzędu, nadzór rozproszony, nadzór scentralizowany.
b) Zarzuty NIK wobec samorządów z zakresu wadliwości wykonywania nadzoru właścicielskiego przez samorządy (m.in. kontrole z 2021 r., 2022 r.)
c) Uprawnienia kontrolne i nadzorcze organów gminy - podział uprawnień pomiędzy organ wykonawczy i organ stanowiący.
d) Uprawnienia radnych do kontrolowania spółki oraz komisji rewizyjnej rady lub sejmiku.
e) Wykonywanie uprawień kontrolnych przez wspólnika tj. zgromadzenia wspólników (walne zgromadzenie), tzw. uprawnienia osobiste wspólników, różnice w spółkach z o.o. w stosunku do spółki akcyjnej.
f) Rady nadzorcze – uprawienia do zasiadania, nowe uprawnienia rad nadzorczych, sankcje karne m.in. dla zarządu i pracowników za brak udostępnienia informacji i danych, sposób wykonywania kontroli, organizacja pracy rady nadzorczej po zmianach ksh.
4. Wynagrodzenia w spółce komunalnej jako instrument nadzoru:
a) Zasady kształtowania wynagrodzeń organów spółki.
b) Wynagrodzenie dodatkowe dla zarządu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca jst: wójt, burmistrz, prezydent, starosta, skarbnik, radni, osoby sprawujące kontrolę nad spółkami w urzędzie, wydziały nadzoru właścicielskiego, audytorzy, kontrolerzy, osoby sprawujące funkcje kierownicze w nadzorowanych spółkach, członkowie rad nadzorczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wodno-kanalizacyjnej. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 1 grudnia 2022 r.