Kurs: Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie z pogranicza finansów JST i gospodarowania odpadami, którego przedmiotem będzie tak zwana "opłata śmieciowa".

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, który pomoże prawidłowo zorganizować obsługę systemu gospodarowania odpadami w gminach oraz uniknąć pułapek, związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.
Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie przepisów regulujących obsługę systemu gospodarowania odpadami w gminach.
  • Kompleksowa i praktyczna analiza kluczowych przepisów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o najnowsze orzecznictwo.
  • Szczegółowa analiza pism procesowych i zasad ich tworzenia.
  • Nacisk podczas szkolenia zostanie położony na praktykę, wskaże jak ułatwić sobie pracę (m.in. podpowie jak tworzyć wzory protokołów, wezwań, postanowień, decyzji; wykorzystać publiczne strony internetowe oraz dostępne w urzędzie dane; odwoływać się do linii orzeczniczych).
  • Nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających uniknąć pułapek, związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących rozwiązania konkretnych problemów, pojawiających się w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 10 czerwca 2022 r. Opłatowe ABC, czyli kto, za co i ile powinien płacić?
1. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy:
a. Podstawowe zasady wykładni przepisów prawa.
b. Co to jest nieruchomość w rozumieniu ustawy i czy można odwoływać się do pojęcia „części nieruchomości”?
c. Wykładnia kluczowych pojęć: „mieszkaniec”, „gospodarstwo domowe”, „miejsce zamieszkania”, „dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody”.
d. Wyraźne wskazanie wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotów, na których ciążą obowiązki właściciela nieruchomości.
e. Zasady reprezentacji osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności wspólnoty mieszkaniowej.
f. Kto musi, a kto może składać deklarację i uiszczać opłatę śmieciową?
g. Solidarny, czy nie charakter opłaty śmieciowej m.in. czy każdy z małżonków powinien złożyć deklarację?
2. Regulacje dotyczące wzorów deklaracji:
a. Terminy składania deklaracji.
b. Czynności sprawdzające m.in. cel, termin czynności sprawdzających, dopuszczalny zakres.
c. Z których elementów deklaracji należy zrezygnować?
d. Problem tzw. deklaracji „zerowej”, kończącej naliczanie opłaty.
e. Różnica między korektą deklaracji a nową deklaracją.
3. Konsekwencje zmiany metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Konsekwencje zmiany stawki opłaty śmieciowej:

a. Egzekwowanie opłaty śmieciowej, wynikającej z zawiadomienia nie zawierającego pouczenia, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
b. Zawiadomienie właściciela nieruchomości zamiast konieczności złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
c. Konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomienia.
d. Skutki zmiany stawki opłaty śmieciowej dla wydanych wcześniej decyzji określających.
e. Koszty administracyjne zmiany stawki.
5. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
a. Kontrola posiadania kompostowników przydomowych - co to jest kompostownik?
b. Postępowanie w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia.
c. Egzekwowanie opłaty śmieciowej po utracie prawa do zwolnienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast wydziałów podatkowych, komunalnych, ochrony środowiska, związków międzygminnych oraz spółek komunalnych, zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności prowadzący postępowania w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków orzekanie w sprawach dotyczących m.in. podatków lokalnych, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska oraz nadzór nad egzekucją administracyjną). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 760 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 6 czerwca 2022 r.