• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kurs: Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapraszamy Państwa na trzydniowe szkolenie z pogranicza finansów JST i gospodarowania odpadami, którego przedmiotem będzie tak zwana "opłata śmieciowa".

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w kursie, który pomoże prawidłowo zorganizować obsługę systemu gospodarowania odpadami w gminach oraz uniknąć pułapek, związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zajęcia będą prowadzone w systemie wykładów oraz studiów przypadków.
Trzydniowy kurs zostanie zakończony testem sprawdzającym wiedzę uczestników.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie przepisów regulujących obsługę systemu gospodarowania odpadami w gminach.
  • Kompleksowa i praktyczna analiza kluczowych przepisów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o najnowsze orzecznictwo.
  • Szczegółowa analiza pism procesowych i zasad ich tworzenia.
  • Podczas szkolenia zostanie położony nacisk na praktykę, prowadzący wskaże jak ułatwić sobie pracę (m.in. podpowie jak tworzyć wzory protokołów, wezwań, postanowień, decyzji; wykorzystać publiczne strony internetowe oraz dostępne w urzędzie dane; odwoływać się do linii orzeczniczych).
  • Nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających uniknąć pułapek, związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Możliwość uzyskania praktycznych wskazówek dotyczących rozwiązania konkretnych problemów, pojawiających się w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ 1 – 12 października 2022 r. Opłatowe ABC, czyli kto, za co i ile powinien płacić?
1. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy:
a. Podstawowe zasady wykładni przepisów prawa.
b. Co to jest nieruchomość w rozumieniu ustawy i czy można odwoływać się do pojęcia „części nieruchomości”?
c. Wykładnia kluczowych pojęć: „mieszkaniec”, „gospodarstwo domowe”, „miejsce zamieszkania”, „dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody”.
d. Wyraźne wskazanie wspólnoty mieszkaniowej i spółdzielni mieszkaniowej, jako podmiotów, na których ciążą obowiązki właściciela nieruchomości.
e. Zasady reprezentacji osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w szczególności wspólnoty mieszkaniowej.
f. Kto musi, a kto może składać deklarację i uiszczać opłatę śmieciową?
g. Solidarny, czy nie charakter opłaty śmieciowej m.in. czy każdy z małżonków powinien złożyć deklarację?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast wydziałów podatkowych, komunalnych, ochrony środowiska, związków międzygminnych oraz spółek komunalnych, zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności prowadzący postępowania w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków orzekanie w sprawach dotyczących m.in. podatków lokalnych, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony przyrody i środowiska oraz nadzór nad egzekucją administracyjną). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 7 października 2022 r.