• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Nielegalne porzucanie odpadów - zapobieganie, postępowanie w sprawie usunięcia, finansowanie i egzekucja

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie nielegalnego składowania odpadów.

Ważne informacje o szkoleniu

Pożary oraz częste przypadki porzucania odpadów uwidoczniły masowy proceder nielegalnego przemieszczania odpadów do Polski. Istotnym problemem są też spory o właściwość miedzy organami administracji publicznej w sprawach nielegalnego porzucania odpadów. Organy administracji nie chcą podejmować działań związanych z usuwaniem odpadów ze względu na ogromne, sięgające nawet milionów złotych koszty. W związku z tym zapraszamy na zajęcia, podczas których omówione zostaną najważniejsze zagadnienia proceduralne dotyczące nielegalnego porzucania odpadów. Zajęcia uwzględniają analizę najnowszych rozwiązań prawnych dotyczących usuwania odpadów i pozyskiwania środków na te działania. Prowadzący zwraca szczególną uwagę na aspekt praktyczny zajęć. Poszczególne instytucje prawne będą omawiane w oparciu o konkretne przykłady.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Analiza przepisów, w szczególności ustawy o odpadach, dotyczących postępowania w sprawie usunięcia odpadów.
  • Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przez organy prowadzące postępowanie postępowania w zakresie usuwania odpadów.
  • Przedstawienie obowiązków wierzyciela w przypadku uchylania się zobowiązanego od wykonania ciążących na nim obowiązków usunięcia odpadów oraz zasad prowadzenia postępowania egzekucyjnego i stosowania środków egzekucyjnych służących doprowadzeniu do wykonania obowiązku, czyli usunięcia odpadów.
  • Omówienie najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie przedmiotu szkolenia.
  • Zaprezentowanie wzorów decyzji oraz postanowień.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zapobieganie nielegalnemu składowaniu i porzucaniu odpadów, czyli tzw. mapa zagrożeń.
2. Źródła finansowania działań związanych z usuwaniem nielegalnie porzuconych odpadów.
3. Interpretacja kluczowych pojęć: „odpad”, „posiadacz odpadów”, „wytwórca odpadów”, „władający powierzchną ziemi”, „składowisko odpadów”.
4. Problemy z nawożoną ziemią. Naruszenie stosunków wodnych a nawiezienie odpadów.
5. Właściwość organów administracji publicznej w sprawach dotyczących odpadów:
a. spory o właściwość – w czyjej właściwości jest nadzór nad odpadami i ich usunięciem?
b. konsekwencje naruszenia przepisów o właściwości.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów ochrony środowiska i innych związanych z gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach centralnych, pracownicy zakładów budżetowych i spółek komunalnych zajmujący się ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (w zakresie obowiązków m.in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach). Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 30 stycznia 2023 r.

Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.