Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z nowelizacjami ustaw dotyczących tego zagadnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu szkolenie z zakresu gospodarki odpadami, podczas którego odpowiemy miedzy innymi na pytania:

- Co zmienia się w gminnych systemach gospodarowania odpadami komunalnymi w kontekście ostatnich zmian ustawowych?

- Które uchwały rad gmin (miast) / zgromadzeń związków muszą zostać zmienione?

- Jak prawidłowo ustalić stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji?

- Jak zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpłyną na toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na zawarte przez gminy / związki międzygminne umowy?

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Usystematyzowanie wiedzy w zakresie gospodarki odpadami i poznanie najnowszych zmian w przepisach prawa,
  • Omówienie kluczowych zmian w nowelizacji ustawy o utrzymanie czystości porządku w gminach.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie przebiegu prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

2. Szczegółowe omówienie wszystkich zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- indywidualizacja rozliczeń w zabudowie wielorodzinnej,

- zwolnienie kompostownikowe po zmianach,

- elementy fakultatywne regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach,

- nieruchomości niezamieszkane, w tym letniskowe, w gminnym systemie odpadowym,

- metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianach,

- zakres usług świadczonych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Wpływ zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz na zawarte przez gminy / związki międzygminne umowy.

4. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki odpadami komunalnymi, pracownicy JST zajmujący się realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, spółki śmieciowe( komunalne  i prywatne).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pierwszy prowadzący – Partner współkierujący Działem Prawa Administracyjnego Kancelarii Prawnej, ekspert prawny ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych, autor licznych publikacji dotyczących systemu gospodarki odpadami komunalnymi, redaktor naczelny czasopisma PRAWO DLA SAMORZĄDU; członek zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami przy Ministrze Klimatu i Środowiska, aktywny uczestnik prac sejmowych i senackich nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

Drugi prowadzący – prawnik kierujący Zespołem Zamówień Publicznych Kancelarii Prawnej, autor licznych publikacji dotyczących zamówień publicznych; doświadczony doradca i pełnomocnik w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego (w tym w trybach in house) w sektorze odpadowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 299 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl lub mailem na adres centrum@frdl.kielce.pl do 21 września 2021 r.