• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki gmin w zakresie kontroli przedsiębiorców, odbierających odpady komunalne i nieczystości ciekłe

Zapraszamy Państwa na szkolenie z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi dotyczące kontroli podmiotów gospodarczych przez gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Liczne zmiany przepisów prawnych w obszarze utrzymania czystości i porządku w gminach, powodują wzrost obowiązków gmin związanych z ustawową powinnością przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy przez przedsiębiorców, którzy działają na rynku odpadowym i odbierających nieczystości ciekłe. Dodatkowo gminy mogą być karane administracyjną karą pieniężną za brak cyklicznego prowadzenia takich kontroli. Z tego powodu, aby uniknąć nałożenia kary, a jednocześnie móc prawidłowo wykonywać ustawowe obowiązki, należy dokładnie poznać procedury dotyczące przeprowadzenia kontroli, które zostaną szczegółowo omówione podczas proponowanego szkolenia. Prowadzący, oprócz analizy regulacji prawnych, przedstawi jak należycie stosować przepisy, zgodnie z uprawnieniami kontrolnymi jst oraz przekaże cenne wskazówki i podpowiedzi, jak postępować w przypadku wystąpienia naruszeń, by ustrzec się od ewentualnych kar.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie prawnych regulacji dotyczących obowiązków gmin w zakresie prowadzenia kontroli przedsiębiorców, zajmujących się odbiorem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych. 
• Nabycie wiedzy o sposobie prowadzenia kontroli, uprawnieniach kontrolerów oraz kontrolowanego przedsiębiorcy, a także możliwości wykorzystania wyników kontroli w postępowaniach sankcyjnych wobec przedsiębiorców, naruszających zasady prowadzenia działalności.
• Uzyskanie odpowiedzi m.in. na pytania: 
- Jakie kary grożą gminom za brak prowadzenia kontroli i czy można ich uniknąć? 
- Jak należy prowadzić kontrolę u przedsiębiorcy? 
- Czym różni się kontrola ustawowa od umownej? 
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki kontrolne nałożone na gminy wobec podmiotów, odbierających nieczystości ciekłe i odpady komunalne. Kontrole ustawowe i kontrole umowne.
2. Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska w gminie. Sankcje – kary pieniężne z tytułu niewywiązywania się gmin z obowiązków kontroli przedsiębiorców, zasady nakładania kar i możliwość obrony przez gminę.
3. Uprawnienia kontrolne organów gminy na etapie poprzedzającym wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych lub uzyskanie wpisu do rejestru odbierających odpady komunalne.
4. Zasady prowadzenia kontroli u przedsiębiorców, odbierających odpady i nieczystości ciekłe, uprawnienia kontrolerów, prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy, współpraca podczas kontroli z innymi organami, w tym z policją i strażą gminną.
5. Zakończenie kontroli, ustalenia pokontrolne, sporządzenie protokołu z czynności kontrolnych.
6. Konsekwencje kontroli – wymierzanie kar pieniężnych, cofnięcie zezwolenia, wykreślenie z rejestru – zasady postępowania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin i miast, odpowiedzialni za gospodarkę komunalną, w tym działów, zajmujących się odpadami i ściekami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 16 września 2022 r.