• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Obowiązki gmin w zakresie organizacji postępowania z odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które poświęcone zmianą regulacji w gospodarce odpadami w 2021 r. w oparciu o ustawę z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; ustawę – Prawo ochrony środowiska oraz ustawę o odpadach. Zaprezentowane zostaną perspektywy zmian na poziomie unijnym – Europejski Zielony Ład i koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. To zmiany wynikające z wdrożenia nowelizacji dyrektywy ramowej o odpadach, dotyczące wielu kwestii z zakresu głównie ustawy o odpadach, ale mających znaczenie przy postępowaniu z odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • uporządkowanie wiedzy dotyczącej komunalnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi,
 • poznanie aktualnej regulacji prawnej zagadnienia, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach
 • przybliżenie systemu BDO, dokumentowanie postępowania z odpadami komunalnymi w systemie BDO.
zwiń
rozwiń
Program
 1. System przepisów o gospodarowaniu odpadami, w tym komunalnymi i jego wprowadzenie ustawą z 11 sierpnia 2021 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości…) oraz spodziewane zmiany (zmiana ustawy o odpadach, ustawy o obowiązkach przedsiębiorców – rozszerzona odpowiedzialność producenta).
 2. Zadania gmin w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi, obowiązek osiągania poziomów odzysku i recyklingu (rozporządzenie z 2 sierpnia 2021 w sprawie obliczania poziomów recyklingu).
 3. Gminne regulacje prawne dotyczące systemu postępowania z odpadami komunalnymi:
 • regulamin utrzymania czystości i porządku,
 •  uchwały dotyczące kształtu systemu i kwestii opłatowych (zmiany w zasadach ustalania wysokości opłat i różnicowania wysokości – nowelizacja z sierpnia 2021).
 1. Organizacja systemu zbierania i odbioru odpadów z nieruchomości – wymagania prawne.
 2. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów (rozporządzenie z 10 maja 2021 w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów):
 • adresaci selektywnej zbiórki odpadów i organizacja tej zbiórki,
 • możliwość modyfikacji systemu gminnego - nowelizacja z sierpnia 2021), w tym punkty selektywnego zbierania odpadów,
 • zasady tworzenia i funkcjonowania PSZOK,
 • sprawozdawczość w systemie BDO.
 1. Zasady odbierania odpadów z nieruchomości:
 • obowiązki gmin i przedsiębiorców,
 •  możliwość bezpośredniego rozliczania mieszkańców (nowelizacja z sierpnia 2021).
 1. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia przepisów o postępowaniu z odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ochronę środowiska, radni gmin, przedsiębiorcy zajmujący się zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska, w tym regulacji dotyczących gospodarki odpadami, członek Państwowej Rady Ochrony Środowiska (2015-2019), wykładowca akademicki na katedrze Zespół Prawa Ochrony Środowiska, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl  do 29 października 2021 r.