Obowiązki gmin w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem jest gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego spotkania zostaną omówione obowiązujące przepisy prawne w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz zapewniania lokali w ramach najmu socjalnego i lokali zamiennych. Zwrócimy uwagę na dokonane zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego obowiązujące od 2019 r., przy uwzględnieniu noweli dokonanej w 2022 r. Na szkoleniu zostaną omówione również sprawy dotyczące uchwał rad gmin w zakresie zasad wynajmowania lokali gminnych i wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy z podaniem orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie aktów prawa miejscowego. Ponadto spotkanie będzie uwzględniało przepisy Kodeksu cywilnego w zakresie m.in. wspólności najmu (sprawy małżonków, wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy itp.) oraz wybrane zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego. Zostaną również przedstawione orzeczenia sądów powszechnych i Sądu Najwyższego. Zachęcamy również Państwa do przesyłania pytań jeszcze przed spotkaniem na adres: milena.dudek@okst.pl

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi i bieżącymi przepisami aktów prawnych oraz udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów?
  • Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem?
  • Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nie oznaczony, a z kim umowę najmu socjalnego lokalu –z uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I
1. Wprowadzenie:

a. Zakres regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
b. Wyłączenie stosowania.
c. Zadania własne gminy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej.
d. Najemcy: z umowy lub z ustawy, dokonywanie zmian w dokumentacji, udowodnienie posiadania tytułu prawnego do lokalu nabytego w świetle obecnych lub wcześniej obowiązujących przepisów prawnych;
e. Egzekucja z lokalu a tytuł prawny do lokalu.
f. Interpretacja niektórych pojęć np.: zamieszkiwanie, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny na czas nieoznaczony, brak tytułu prawnego do lokalu, osoby posiadające tytuł prawny do innego lokalu, wartość odtworzeniowa lokalu, korespondencja - skuteczność, definicja mieszkańca gminy, przedawnienie roszczeń majątkowych, itp..

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 639 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 23 września 2022 r.