Obowiązki podatkowe oraz składki w warunkach wspólnoty mieszkaniowej, z uwzględnieniem zmian z 1 lipca 2022 r. Prawo, orzecznictwo, praktyka

online
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będą finanse wspólnoty mieszkaniowej pod kątem podatkowym oraz nowe regulacje dotyczące zatrudniania pracowników.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu dotyczącym zmian podatkowych oraz nowych obowiązków dla wspólnot mieszkaniowych związanych z zatrudnianiem osób fizycznych po zmianach od 1 lipca 2022 r. Podczas zajęć wskażemy i omówimy także nowe przepisy i warunki przy zatrudnianiu obywatela Ukrainy. Przeanalizujemy zobowiązania wspólnoty mieszkaniowej jako sprzedawcy towarów i usług. Omówimy zagadnienia podatku dochodowego od osób prawnych i obowiązki wspólnoty po zmianach przepisów w 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie prawidłowego przystosowania ewidencji i sprawozdawczości wspólnoty do nowych przepisów podatkowych.
• Usystematyzowanie wiedzy w zakresie zmian podatkowych w ramach wspólnoty mieszkaniowej.
• Uzupełnienie wiedzy w zakresie zatrudniania osób fizycznych po zmianach od 1 lipca 2022 r.
• Poszerzenie wiedzy w zakresie opodatkowania podatkiem VAT w ramach odsprzedaży mediów do lokali oraz sprzedaży energii wytworzonej przez wspólnotę mieszkaniową.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania i pojawiające się wątpliwości z zakresu tematu szkolenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Obowiązki podatkowe wspólnoty mieszkaniowej. Jakie podatki powinna płacić wspólnota mieszkaniowa? Czy powinna płacić podatek od nieruchomości? Prawo, orzecznictwo.
2. Ewidencja rachunkowa jako księga podatkowa [art. 3 o.p.] Jak przystosować ewidencje i sprawozdawczość finansową wspólnoty do nowych przepisów podatkowych. Omówienie zmian, w tym od 1 lipca 2022 r.

3. Wspólnota jako podmiot zatrudniający osoby fizyczne i jej obowiązki. Omówienie zmian przepisów, w tym od 1 lipca 2022 r.:
• Obowiązki wspólnoty wobec organu podatkowego jako płatnika podatku PDOF.
• Obowiązki wspólnoty wobec ZUS jako płatnika składek (składki na ubezpieczenie społeczne i składka zdrowotna).
• Jak stosować oświadczenia; czy obowiązuje obecnie mechanizm tzw. rolowania?
• Komentarz do nowych przepisów.
• Warunki zatrudnienia przez wspólnotę obywatela z Ukrainy. Nowe przepisy i obowiązki podmiotu zatrudniającego. Komentarz do nowych przepisów.  
4. Przychody osób fizycznych w szczególnych przypadkach działania wspólnoty. Omówienie zmian przepisów i wyjaśnień oraz interpretacji ogólnej MF:
• Skutki podatkowe i oskładkowanie wynagrodzenia członka zarządu wspólnoty, który nie jest właścicielem lokalu. Czy z taką osobą powinna być zawarta umowa i jaka?
• Przychód z tzw. innych źródeł osiągany przez członka zarządu, który jest właścicielem lokalu. Czy przychód podlega zaliczce na podatek PDOF i czy podlega oskładkowaniu?
• Przychód osoby fizycznej – powstały w sytuacji umorzenia należności, w tym właścicielowi lokali.
• Obowiązki wspólnoty.
5. Czy wspólnota jako podmiot zatrudniający osobę fizyczną podlega również przepisom ustawy o pracowniczych planach kapitałowych? Komentarz do przepisów, w tym do art. 13 ustawy.
6. Biała lista i mechanizm MPP. Rygory i sankcje.  
7. Wspólnota mieszkaniowa jako sprzedawca towarów i usług:

• Obowiązki wspólnoty będącej zwykłym podatnikiem.
• Obowiązki wspólnoty będącej podatnikiem VAT czynnym.
8. Specyfika dostawy mediów do lokali właścicieli w warunkach wspólnoty lokali mieszkalnych oraz w warunkach wspólnoty samych lokali użytkowych, w tym wspólnota garażowa. Omówienie orzecznictwa i interpretacji podatkowych:  
• Dokumentowanie odsprzedaży mediów do lokali lub sprzedaży energii wytworzonej w kotłowni lokalnej do lokali lub odsprzedaży do innych wspólnot.
• Rozliczanie opłat za media po roku do poziomu faktycznych kosztów zakupu mediów.
9. Podatek dochodowy od osób prawnych i obowiązki wspólnoty. Omówienie zmian przepisów w 2022:
• Ewidencja podatkowa, przychody, KUP, dochód podatkowy i strata podatkowa.
• Podatek dochodowy i zwolnienia przedmiotowe, w tym z tytułu GZM.
• Pułapki podatkowe art. 17 u.p.d.o.p.
• Rygory art. 25 ust. 4 u.p.d.o.p. a pozycja J zeznania podatkowego.
10. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe oraz za prowadzenie ewidencji podatkowych. Kto odpowiada – zarząd wspólnoty czy księgowy firmy usługowej? Warunki obsługi księgowo-podatkowej według PKWIU. Nowe przepisy Ordynacji podatkowej i nowe rygory Kodeksu karnego skarbowego wobec podatnika i wobec księgowego. Omówienie zmian przepisów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kadra zarządzająca, pracownicy działów finansowo-księgowych oraz kadrowych wspólnot mieszkaniowych a także inne osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu problematyki gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, w tym obsługi technicznej obiektów budowlanych; od kilkunastu lat prowadzi wykłady, seminaria i szkolenia na temat rynku nieruchomości; autorka wielu publikacji poświęconych wieloaspektowym zagadnieniom zarządu nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. przy zgłoszeniu do 28 września 2022 r., 379 PLN po 28 września. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 października 2022 r.