• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu – teoria i praktyka

Zapraszamy na szkolenie z kategorii ochrona środowiska dotyczące ochrony zwierząt w gminie.

Ważne informacje o szkoleniu

Zostanie zebrana i usystematyzowana wiedza na temat zadań gminy i powiatu dotyczącej zarówno ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez eksperta-praktyka w świetle obowiązującej ustawy i procedury administracyjnej. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli pracownikom samorządowym oraz innym osobom działającym na rzecz zwierząt na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych z zakresu omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie najistotniejszych dla tematu szkolenia aktów prawnych: Ustawy o ochronie zwierząt, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Prawa łowieckiego, Ustawy o ochronie przyrody.
 • Omówienie planowanych zmian przepisów.
 • Omówienie regulacji dot. gatunków obcych.
 • Przybliżenie wybranych aspektów KPA w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji.
 • Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów.
 • Udzielenie odpowiedzi na  pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe.

2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

 1. Zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:
  • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku (w tym problematyka „smyczy i kagańca”),
  • wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - pojęcie tych terenów, zasady regulacji,
  • zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,
  • problematyka deratyzacji,
  • najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki - w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.
 2. Zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części.
 3. Wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 •  prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

3. Czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi/opiekunowi z powodu znęcania się nad tym zwierzęciem - art. 7 ustawy o ochronie zwierząt:

 1. pojęcie znęcania się w świetle art. 6 uoz,
 2. decyzja z art. 7 ust. 1 - przesłanki, procedury, orzecznictwo,
 3. decyzja z art. 7 ust. 3 - decyzja „następcza” sankcjonująca uprzedni odbiór w sytuacji stanu wyższej konieczności (przypadek niecierpiący zwłoki) - przesłanki, procedura, orzecznictwo, zasady prowadzenia postępowania dowodowego w tych sprawach,
 4. decyzja w sprawie obciążenia właściciela, opiekuna kosztami transportu, utrzymania i koniecznego leczenia zwierzęcia - przesłanki, procedura, orzecznictwo,
 5. problemy praktyki: ustalanie kręgu stron postępowania, zasady prowadzenia postepowania administracyjnego w ww. sprawach, ocena dowodów i uzasadnianie decyzji w sytuacjach „konfliktowych”, co robić, gdy nie wiadomo, gdzie zwierzę zostało przewiezione, brak współpracy organizacji z organem gminy itd.

4Zwierzęta bezdomne w gminie, program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

 1. obligatoryjna zawartość programu,
 2. fakultatywna zawartość programu,
 3. tryb uchwalania,
 4. najczęściej popełniane błędy,
 5. problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r. Czy wprowadzać ten zapis do Programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy,
 6. problematyka chipowania zwierząt.

5. Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną - procedura, przesłanki odmowy wydania zezwolenia, cofnięcie zezwolenia, zmiana zezwolenia.

6. Zezwolenie wydawane przez starostę na przetrzymywanie zwierzyny przez osobę, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny - czasokres wyrażenia zgody, procedura.

7. Zezwolenie wydawane przez starostę na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców - rozporządzenie, procedura, przesłanki wydania decyzji odmownej, cofanie zezwoleń, wygaśnięcie zezwolenia.

8. Decyzja starosty o odłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierzyny - przesłanki, procedura: kto może być wnioskodawcą, kto płaci za wykonanie odłowu/odstrzału.

9. Zadania gmin i powiatów z Prawa łowieckiego:

 1. opiniowanie planów łowieckich,
 2. przyjmowanie przez starostów oświadczeń o ustanowieniu na nieruchomości zakazu wykonywania polowania,
 3. zadania gmin dot. polowania zbiorowego.

10. Ośrodek leczenia i rehabilitacji zwierząt.

11. Rejestr zwierząt egzotycznych - procedura, problemy praktyki.

12. Ochrona gatunkowa:

 1. decyzja z art. 56 uop,
 2. odszkodowania za szkody wyrządzone przez gatunki chronione (w tym bobry),
 3. ograniczanie populacji gat. chronionych-zarządzenie RDOŚ.

13. Gatunki „inwazyjne”- omówienie ustawy obowiązującej od 18.12.2021 - zagadnienia węzłowe.

14. Problematyka zwłok zwierzęcych - kto odpowiada, kto ponosi koszty utylizacji itd.

15. Odpowiadanie na pytania, dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych; pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych, przedstawiciele straży miejskich (gminnych); przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 339 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl do 30 maja 2022 r.