Problematyka zwierząt w kontekście zadań gminy i powiatu wraz z omówieniem planowanej nowelizacji ustawy o  ochronie zwierząt i innych ustaw

Zapraszamy na szkolenie z kategorii ochrona środowiska dotyczące ochrony zwierząt w gminie.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostanie zebrana i usystematyzowana wiedza w zakresie problematyki związanej z zadaniami gminy i powiatu dotyczącej zarówno ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami. Zagadnienia te zostaną przedstawione przez eksperta praktyka na tle obowiązującej ustawy i procedury administracyjnej, ale z uwzględnieniem planowanych zmian legislacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie najistotniejszych dla tematu szkolenia aktów prawnych: Ustawy o ochronie zwierząt, Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, Prawa łowieckiego, Ustawy o ochronie przyrody oraz wraz z planowanymi zmianami.
 • Przybliżenie wybranych aspektów KPA w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych i wydawania decyzji, z uwzględnieniem zmian w KPA od 1 czerwca 2017 r.
 • Omówienie orzeczeń sądów administracyjnych, rozstrzygnięć nadzorczych, poglądów doktryny, przypadków z praktyki trenera oraz z praktyki uczestników celem właściwej interpretacji i stosowania przepisów.
 • Udzielenie odpowiedzi na  pytania uczestników, dyskusja, wspólne rozwiązywanie problemów z praktyki, wymiana doświadczeń między uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program

I. Aktualnie obowiązujące regulacje prawne.

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, podstawy prawne, pojęcia podstawowe.

2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

a. zagadnienia ujmowane w regulaminie utrzymania czystości i porządku:

 • obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,
 • wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej - pojęcie tych terenów, zasady regulacji,
 • zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach,
 • problematyka deratyzacji,
 • najczęściej popełniane błędy w regulaminie w zakresie tej tematyki- w świetle rozstrzygnięć nadzorczych oraz orzecznictwa.

b. zadania związane z zapewnianiem zbierania, transportu, unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt oraz ich części.

c. wydawania zezwoleń na świadczenie usług w zakresie:

 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

3. Zwierzęta bezdomne w gminie - program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:

 • obligatoryjna zawartość programu,
 • fakultatywna zawartość programu,
 • tryb uchwalania,
 • najczęściej popełniane błędy,
 • problem sterylizacji i kastracji zwierząt nie będących zwierzętami bezdomnymi po zmianie ustawy w 2017 r.- czy wprowadzać ten zapis do programu, jakie zapisy są najbardziej korzystne z punktu widzenia gminy.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych; pracownicy Inspekcji Weterynaryjnych, przedstawiciele straży miejskich (gminnych); przedstawiciele organizacji społecznych zajmujących się problematyką zwierząt (np. prowadzący schroniska dla zwierząt, podejmujący interwencje w sytuacji znęcania się nad zwierzętami przez właścicieli/opiekunów itd.).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, doradca podatkowy, doświadczony trener-praktyk. Absolwentka prawa stacjonarnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikacji radcowskiej przy OIRP w Krakowie oraz studiów podyplomowych Zamówienia publiczne na Wydziale Zarządzania AGH. Od 2013 r. radca prawny, od 2016 r. doradca podatkowy. w latach 2008-2014 pracownik samorządowy (prawnik w Wydziale Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa), od 2012 r. trener szkoleń prawnych (specjalizacja: prawo administracyjne, szeroko pojęte prawo ochrony środowiska, prawne aspekty procesu inwestycyjno-budowlanego). Aktualnie prowadzi indywidualną Kancelarię Radcy Prawnego, Doradcy Podatkowego w Krakowie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 289 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.mistia.org.pl lub mailem na adres szkolenia@mistia.org.pl do 19 maja 2021 r.