• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Problemy praktyczne dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami.

Ważne informacje o szkoleniu

Kolejne nowelizacje ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powodują nowe wątpliwości związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Mimo upływu lat nadal mamy problem ze zdefiniowaniem pojęcia „właściciel nieruchomości”, czy „nieruchomości”. Systematycznie pojawiają się niezwykle ważne dla praktyki, wyroki sądów administracyjnych i rozstrzygnięcia RIO, które pogłębiają chaos prawny. Kolejnym problemem są masowe podwyżki opłat, które wiążą się z tylko pozornie prostą procedurą zawiadomienia o wysokości nowej opłaty. Orzecznictwo wskazuje na poważne konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomień. Wiele samorządów weryfikuje obowiązującą na ich terenie metodę obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zastanawia się nad nową, lepszą metodą. Pierwsze gminy decydują się nawet na mix metod, tak, aby uszczelnić system i uniknąć podwyżek opłat. W związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, podczas którego omówione zostaną przepisy ustawy dotyczące kwestii opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym oraz pojawiające się problemy w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowa i praktyczna analiza nowych i kluczowych przepisów ustawy dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o najnowsze orzecznictwo.
• Wskazanie najczęstszych problemów i niejasności w stosowaniu przepisów dotyczących opłaty śmieciowej.
• Podczas szkolenia odpowiemy między innymi na pytania:
- W jaki sposób obliczać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
- Jak egzekwować opłatę śmieciową?
- Na czym polega zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
- Jakie są konsekwencje niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

zwiń
rozwiń
Program

1. „Najlepsza” metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Regulacje dotyczące deklaracji:

• Terminy składania deklaracji.
• Z których elementów deklaracji należy zrezygnować?
• Problem tzw. deklaracji „zerowej” kończącej naliczanie opłaty.
3. Konsekwencje zmiany metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Konsekwencje zmiany stawki opłaty śmieciowej:

• Egzekwowanie opłaty śmieciowej, wynikającej z zawiadomienia nie zawierającego pouczenia, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
• Zawiadomienie właściciela nieruchomości zamiast konieczności złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
• Konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomienia.
• Skutki zmiany stawki opłaty śmieciowej dla wydanych wcześniej decyzji określających.
• Koszty administracyjne zmiany stawki.
5. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
• Kontrola posiadania kompostowników przydomowych (co to jest kompostownik?)
• Postępowanie w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia.
• Egzekwowanie opłaty śmieciowej po utracie prawa do zwolnienia.
6. Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
• Stawka opłaty podwyższonej.
• Obowiązki podmiotu odbierającego odpady komunalne. Jak je weryfikować?
• Postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Decyzja w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• Specyfika danej metody naliczania opłaty a postepowanie dowodowe.
• Zależne od stanu faktycznego sprawy formy rozstrzygnięcia (m.in. możliwe sentencje).
• Praktyczne porady, jak napisać uzasadnienie spełniające wymogi art. 210 § 1 i § 4 o.p.
8. Definicja właściciela nieruchomości:
• Jak definiować nieruchomość w rozumieniu ustawy?
• Kto musi składać deklarację?
• Czy można odwoływać się do pojęcia „właściciel części nieruchomości”?
• Co zrobić z deklaracją złożoną przez osobę, która nie jest właścicielem nieruchomości?
• Rozliczenia indywidualne w budynkach wielolokalowych.
9. Zaległość i nadpłata w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
• Generalny zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.
• Od kiedy obowiązuje zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny i jakiego okresu dotyczy?
• Odmowa wszczęcia postępowania dla wniosku o stwierdzenie nadpłaty w przypadku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającą z decyzji określającej.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast zajmujący się sprawami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego (proceduje w zakresie obowiązków m.in. nadzoru nad egzekucją administracyjną, w sprawach dotyczących podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach, odpadów, ochrony środowiska). Wykładowca, prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 5 lutego 2022 r.