Przygotowanie i weryfikowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2021

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dotyczące przygotowania oraz weryfikowania sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2021

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo odpowiedź na pytania:  

 •  Jak zweryfikować sprawozdania o odpadach komunalnych przesłane przez podmioty odbierające i zbierające odpady?
 • W jaki sposób przygotować sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok?
 • Jak obliczać poziomy dot. odpadów komunalnych?

Wykładowca omówi także zmiany przepisów prawa w zakresie odpadów komunalnych obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zasad i możliwości sporządzania przez użytkowników głównych sprawozdań w systemie BDO, dołączania pełnomocnictw oraz innych dokumentów.
 • Pozyskanie informacji, w jaki sposób oraz w oparciu, o jakie dokumenty należy weryfikować dane zawarte w sprawozdaniach przesłanych przez podmioty odbierające odpady komunalne, podmiot prowadzący PSZOK a także inne podmioty zbierający odpady komunalne.
 • Zdobycie wiedzy nt. sposobu sporządzania za pośrednictwem BDO rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi a także źródeł i możliwości pozyskania danych w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
 • Omówienie zasad obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz nowego poziomu składowania odpadów.
 • Zapoznanie z najważniejszymi zmianami przepisów prawa w zakresie odpadów komunalnych obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
  • Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, osoby uprawnione do składania sprawozdania, dołączanie pełnomocnictwa.
  • Terminy składania sprawozdań.
  • Dostęp dla jednostek administracji publicznej i służb kontrolnych.
  • Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
 2. Weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniach przesłanych przez podmioty odbierające odpady, podmiot prowadzący PSZOK, podmiot zbierający frakcje odpadów komunalnych:
  • Omówienie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady, sprawozdania prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne - na przykładzie.
  • Zakres danych podawanych w sprawozdaniu, odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji.
  • Jak i gdzie powinny być uwzględnione w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do ponownego użycia i recyklingu.
  • Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
  • Odpady przekazywane osobom fizycznym, odzysk poza instalacjami, wywóz odpadów poza terytorium RP.
  • Wezwanie do złożenia korekty sprawozdania przesłanego do gminy (termin, sposób komunikacji z podmiotem).
 3. Sporządzanie rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
  • Zakres podawanych informacji.
  • Skąd pozyskać dane w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
  • Pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych (191212 – podział na 2 frakcje- jakie ma znaczenie).
 4. Obliczanie wymaganych poziomów za 2021 r.:
  • Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, bioodpady poddane recyklingowi u źródła.
  • Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
  • Obliczanie poziomu składowania odpadów komunalnych.
 5. Najważniejsze zmiany przepisów prawa w zakresie odpadów komunalnych obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku.
  • Zmiana definicji odpadów komunalnych,
  • Wprowadzenie definicji odpadów budowlanych;
  • Ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy;
  • Zmiana zakresu informacji podawanych przez prowadzącego Instalację Komunalną.
zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się weryfikacją sprawozdań przedkładanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne oraz przygotowujący do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska roczne sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności dotyczących składowisk odpadów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 14 lutego 2022 r.