Przygotowanie i weryfikowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2022

Potwierdzone

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie ewidencji i sprawozdawczości. Jego przedmiotem będzie  przygotowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2022.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, podczas którego uzyskają Państwo odpowiedź na pytania:  
• Jak zweryfikować sprawozdania o odpadach komunalnych przesłane przez podmioty odbierające i zbierające odpady?
• W jaki sposób przygotować sprawozdanie wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok?
• Jak obliczać poziomy dot. odpadów komunalnych?
Wykładowca omówi także zmiany przepisów prawa obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku, mające znaczenie w gospodarowaniu odpadami, w szczególności komunalnymi.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie zasad i możliwości sporządzania sprawozdań w systemie BDO, dołączania pełnomocnictw oraz innych dokumentów.
• Pozyskanie informacji, w jaki sposób oraz w oparciu, o jakie dokumenty należy weryfikować dane zawarte w sprawozdaniach przesłanych przez podmioty odbierające odpady komunalne, podmiot prowadzący PSZOK a także inne podmioty zbierający odpady komunalne.
• Zdobycie wiedzy nt. sposobu sporządzania za pośrednictwem BDO rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi a także źródeł i możliwości pozyskania danych w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
• Omówienie zasad obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomu składowania odpadów.
• Ugruntowanie wiedzy w zakresie przepisów prawa dot. gospodarowania odpadami, w szczególności komunalnymi.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
• Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, osoby uprawnione do składania sprawozdania, dołączanie pełnomocnictwa.
• Terminy składania sprawozdań.
• Dostęp dla jednostek administracji publicznej i służb kontrolnych.
• Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
2. Weryfikacja informacji zawartych w sprawozdaniach przesłanych przez podmioty odbierające odpady, podmiot prowadzący PSZOK, podmiot zbierający frakcje odpadów komunalnych:
• Omówienie sprawozdania podmiotu odbierającego odpady, sprawozdania prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne - na przykładzie.
• Zakres danych podawanych w sprawozdaniu - ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymogów, odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji, gdzie wykazać odpady budowlane i rozbiórkowe.
• Jak i gdzie powinny być uwzględnione w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do ponownego użycia i recyklingu.
• Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
• Odpady przekazywane osobom fizycznym, odzysk poza instalacjami, wywóz odpadów poza terytorium RP.
• Wezwanie do złożenia korekty sprawozdania przesłanego do gminy (termin, sposób komunikacji z podmiotem).
3. Sporządzanie rocznego sprawozdania wójta, burmistrza, prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi:
• Zakres podawanych informacji.
• Skąd pozyskać dane w przypadku gminy samodzielnie prowadzącej PSZOK.
• Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do składowania (191212 – podział na 2 frakcje- jakie ma znaczenie).
• Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do termicznego przekształcania.
• Wykazanie informacji o stosunku masy odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przekształcania do masy odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy.
• Informacje o masie produktów przyjętych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych do ponownego użycia oraz naprawy.
4. Obliczanie wymaganych poziomów za 2022 r.:
• Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (przykład obliczania). Kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, bioodpady poddane recyklingowi u źródła.
• Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.
• Obliczanie poziomu składowania odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się weryfikacją sprawozdań przedkładanych przez podmioty odbierające i zbierające odpady komunalne oraz przygotowujący do marszałka województwa oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska roczne sprawozdanie wójta/burmistrza/prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Posiada doświadczenie w przygotowywaniu projektów decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami, w szczególności dotyczących składowisk odpadów.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 13 lutego 2023r.