• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2021 przez przedsiębiorców

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie ewidencji i sprawozdawczości.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie na temat prawidłowego sporządzania za pośrednictwem BDO sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi przez:

 • podmiot odbierający odpady,
 • prowadzącego PSZOK,
 • podmiot prowadzący zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie zasad i możliwości sporządzania przez użytkowników sprawozdań o odpadach komunalnych w systemie BDO, dołączania pełnomocnictw oraz innych dokumentów.
 • Szczegółowe omówienie (na przykładzie) sporządzania rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady za pośrednictwem konta w BDO.
 • Szczegółowe omówienie (na przykładzie) sporządzania sprawozdania przez podmiot prowadzący PSZOK.
 • Omówienie zasad obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz poziomu składowania.
 • Zdobycie i pogłębienie wiedzy nt. prawidłowego sporządzania sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
  • Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, osoby uprawnione do składania sprawozdania, posiadanie pełnomocnictwa i obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
  • Jakie dane prowadzący Instalacje Komunalne są obowiązani przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne /gminie, a jakie informacje są wykazywane w sprawozdaniach.
  • Sporządzenie sprawozdania zerowego.
  • Terminy składania sprawozdań za pośrednictwem BDO.
  • Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
  • Wezwanie do złożenia korekty i sposób jej sporządzenia (termin, sposób komunikacji z urzędem i składania korekt).
 2. Sporządzanie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady za pośrednictwem konta w BDO - na przykładzie:
  • Zakres danych podawanych w sprawozdaniu, odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji.
  • Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.
  • Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
  • W jaki sposób wykazać przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami?
  • Pozostałości przetwarzania odpadów komunalnych: 191212 – podział na 2 frakcje/brak podziału na frakcje-znaczenie w sprawozdawczości.
  • W jaki sposób dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych? Co w przypadku jeśli w 2021 roku nie zawarto ani nie rozwiązano żadnej umowy.
 3. Obliczanie poziomów za 2021 r.:
  • Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (przykład obliczania, kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu).
  • Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
  • Poziom składowania odpadów komunalnych.
 4. Sporządzanie sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne (art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – na przykładzie:
  • Omówienie zakresu sprawozdań sporządzanych przez podmiot prowadzący PSZOK oraz inne podmioty, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • Podmioty obowiązane do składania sprawozdań.
  • Uzupełnienie sprawozdania rocznego przez podmiot prowadzący PSZOK.
  • Sprawozdanie dla prowadzących zbieranie odpadów komunalnych z wyłączeniem prowadzących PSZOK (np. punkty skupu złomu i surowców wtórnych) uzupełnienie sprawozdania w praktyce.
 5. Posiadanie wpisu w BDO i jego aktualizacja – najważniejsze zagadnienia.
 6. Zbiorcze zestawienie o odpadach za 2021 rok składane na podstawie art. 75 ustawy o odpadach (zakres sprawozdania, ogólne informacje).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Podmioty odbierające odpady, prowadzące PSZOK oraz podmioty prowadzące zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 365 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 12 stycznia 2022 r.