• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2022 przez przedsiębiorców

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie ewidencji i sprawozdawczości. Jego przedmiotem będzie  przygotowanie sprawozdań o odpadach komunalnych za rok 2022.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie na temat prawidłowego sporządzania za pośrednictwem BDO sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi przez:

  • podmiot odbierający odpady,
  • prowadzącego PSZOK,
  • podmiot prowadzący zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie zasad i możliwości sporządzania przez użytkowników sprawozdań o odpadach komunalnych w systemie BDO, dołączania pełnomocnictw oraz innych dokumentów.
  • Szczegółowe omówienie (na przykładzie) sporządzania rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady za pośrednictwem konta w BDO.
  • Szczegółowe omówienie (na przykładzie) sporządzania sprawozdania przez podmiot prowadzący PSZOK (szerszy zakres sprawozdania m. in. ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy).
  • Omówienie zasad obliczania poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz poziomu składowania (nowy poziom po raz pierwszy liczony przez odbierających odpady na podstawie indywidualnych umów).
  • Zdobycie i pogłębienie wiedzy nt. prawidłowego sporządzania sprawozdań z gospodarowania odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań o odpadach komunalnych za pośrednictwem BDO, gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwestie problemowe:
• Uprawnienia użytkownika głównego i pośredniego, osoby uprawnione do składania sprawozdania, posiadanie pełnomocnictwa i obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.
• Jakie dane prowadzący Instalacje Komunalne są obowiązani przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne /gminie, a jakie informacje są wykazywane w sprawozdaniach.
• Sporządzenie sprawozdania zerowego.
• Terminy składania sprawozdań za pośrednictwem BDO.
• Wysłanie i potwierdzenie złożenia sprawozdania za pośrednictwem BDO.
• Wezwanie do złożenia korekty i sposób jej sporządzenia (termin, sposób komunikacji z urzędem i składania korekt).
2. Sporządzanie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady za pośrednictwem konta w BDO - na przykładzie:
• Zakres danych podawanych w sprawozdaniu, odpady komunalne ulegające i nieulegające biodegradacji.
• Odpady budowlane- gdzie je wykazać.
• Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane i przekazane do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.
• Nazwa i adres instalacji przetwarzania odpadów – na co zwracać uwagę (problemy z identyfikacją).
• W jaki sposób wykazać przekazanie odpadów osobom fizycznym lub odzysk poza instalacjami?
• Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do składowania: 191212 – podział na 2 frakcje/brak podziału na frakcje-znaczenie w sprawozdawczości.
• Pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazane do termicznego przetwarzania.
• W jaki sposób dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi zawarte były lub rozwiązane umowy na odbieranie odpadów komunalnych? Co w przypadku jeśli w 2022 roku nie zawarto ani nie rozwiązano żadnej umowy.
3. Obliczanie poziomów za 2022 r.:
• Obliczanie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu I Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r. (przykład obliczania, kody odpadów uwzględniane przy obliczaniu poziomu).
• Obliczanie poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
• Poziom składowania odpadów komunalnych (po raz pierwszy obliczany przez odbierających odpady na podstawie indywidualnych umów, jakie odpady bierzemy pod uwagę) .
4. Sporządzanie sprawozdania podmiotu prowadzącego PSZOK oraz innych podmiotów zbierających odpady komunalne (art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – na przykładzie:
• Omówienie zakresu sprawozdań sporządzanych przez podmiot prowadzący PSZOK oraz inne podmioty, o których mowa w art. 9nb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Podmioty obowiązane do składania sprawozdań.
• Uzupełnienie sprawozdania rocznego przez podmiot prowadzący PSZOK (szerszy zakres sprawozdania m. in. ewidencja produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy, wykazanie pozostałości z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do termicznego przetwarzania).
• Sprawozdanie dla prowadzących zbieranie odpadów komunalnych z wyłączeniem prowadzących PSZOK (np. punkty skupu złomu i surowców wtórnych) uzupełnienie sprawozdania w praktyce.
5. Zbiorcze zestawienie o odpadach za 2022 rok składane na podstawie art. 75 ustawy o odpadach (zakres sprawozdania, ogólne informacje).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Podmioty odbierające odpady, prowadzące PSZOK oraz podmioty prowadzące zbieranie odpadów stanowiących frakcje odpadów komunalnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener, ekspert z zakresu gospodarki odpadami, pracownik Oddziału Gospodarki Odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os + 23% VAT. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.kielce.pl do 10 stycznia 2023 r.