• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Recykling oraz ograniczenia składowania odpadów, jak najłatwiej uzyskać odpowiednie wskaźniki i uniknąć kar

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi w zakresie recyklingu i ograniczeń w składowaniu odpadów.

Ważne informacje o szkoleniu

Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska nakładają na gminy kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu odpadów komunalnych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym zaprezentujemy jak najłatwiej uzyskać odpowiednie wskaźniki recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów, aby uniknąć nałożenia kar. Przedstawimy, jakie poziomy można uzyskać z poszczególnych frakcji dostarczanych do instalacji i wskażemy, jakie frakcje zapewnią nam uzyskanie odpowiednich poziomów. Omówimy wpływ rodzaju zbiórki na wskaźniki recyklingu. Przeanalizujemy, dlaczego ważne są elementy nie zawsze zależne od gminy np. ilości i pojemności pojemników do poszczególnych frakcji. Wyliczymy w excelu potrzebną ilość i rodzaj pojemników dla określonych ilości osób, a także wskażemy, co należy uwzględnić w programie naprawczym.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poznanie przepisów regulujących gospodarkę odpadami.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek pomocnych w osiągnięciu odpowiednich wskaźników recyklingu.
  • Omówienie możliwości osiągnięcia poziomów recyklingu dla każdej ze zbieranych frakcji odpadów opakowaniowych. Przedstawienie, ile odpadów papieru, szkła, tworzyw, metali może zostać poddane recyklingowi z odpadów zmieszanych, opakowaniowych selektywnie zbieranych, wielkogabarytowych.
  • Przedstawienie niezbędnego poziomu selektywnego zbierania wymaganego do uzyskania poziomów recyklingu.
  • Wyliczenie optymalnej ilości i rodzaju pojemników dla nieruchomości zamieszkałych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Część ogólna. Cele gospodarki odpadami wynikające z przepisów prawa, krajowych dokumentów strategicznych i innych opracowań. 
a. Cele w recyklingu odpadów dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi w dokumentach UE i przepisach prawa krajowego w krótkim i dalszym okresie. 
b. Cele dla recyklingu odpadów opakowaniowych.
c. Cele dla recyklingu bioodpadów.
d. Cele ograniczenia składowania.
e. Cele w recyklingu odpadów budowlanych.
f. Wyliczenie poziomów w gminie.
g. Wyliczenie poziomów dla firmy.
h. Wyłączenia nieruchomości z systemu, a możliwość uzyskania poziomów na przykładzie cmentarza.
i. Struktura odpadów komunalnych. Ile odpadów z frakcji składających się na odpady komunalne może zostać poddana recyklingowi. Porównanie do wymaganych poziomów. 
j. Różnice w morfologii pomiędzy obszarami wiejskimi, małymi i dużymi miastami. Komu łatwiej osiągnąć wymagane poziomy.
k. Przedstawienie masy odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w kontekście wymagań recyklingu. 
l. Koszty gospodarki odpadami i luka inwestycyjna w systemie gospodarowania odpadami w Polsce.
2. Możliwości technologiczne instalacji i poziomy recyklingu możliwe do uzyskania w zakładzie Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
a. Jakie frakcje odpadów wydzielane są na liniach technologicznych w instalacji MBPOK.
b. Odpady surowcowe i ich wpływ na osiągniecie poziomów recyklingu.
c. Na przykładzie raportów z linii technologicznej instalacji zostaną omówione możliwości osiągnięcia poziomów recyklingu dla każdej ze zbieranych frakcji odpadów opakowaniowych. Ile odpadów papieru, szkła, tworzyw, metali może zostać poddane recyklingowi z odpadów zmieszanych, opakowaniowych selektywnie zbieranych, wielkogabarytowych.
d. Poziom wysortowania surowców z odpadów selektywnie zbieranych i niesegregowanych zmieszanych odpadów opakowaniowych. Przykładowa struktura odpadów.
e. Wielkość i skład frakcji podsitowej 19 12 12 wytworzonej z odpadów 20 03 01 w kontekście poziomu ograniczania składowania i poziomu recyklingu. Ile tracimy na jej wytwarzaniu.
f. Masy odpadów przekazywane do recyklingu, a masy poddane recyklingowi potwierdzane przez recyklerów. Czy starania o jak najwyższą czystość surowca są nagradzane wysokim poziomem recyklingu.
g. Bioodpady i ich wpływ na osiągniecie poziomów recyklingu.
• Możliwości osiągnięcia poziomów recyklingu ze zbieranych bioodpadów 20 02 01 oraz 20 01 08. 
• Sposób zbierania, a uwarunkowania technologiczne instalacji.
• Wymagania prawne recyklingu bioodpadów.
• Uwarunkowania technologiczne instalacji przetwarzających odpady komunalne.
• Zanieczyszczenia zbieranych frakcji, wpływ na koszty i poziom recyklingu.
• Zbieranie w workach czy w pojemnikach.
h. Ograniczenie składowania, wpływ zbiórki i metody przetwarzania na zmniejszenie strumienia odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. Wpływ frakcji podsitowej wytworzonej z 20 03 01 na uzyskanie poziomów.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za gospodarkę odpadami komunalnymi i uzyskanie odpowiednich wskaźników recyklingu w gminie, pracownicy jednostek komunalnych wykonujący zadania na zlecenie gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert w zakresie gospodarki odpadami, od 2007 r. tworzył i zarządzał systemami gospodarki odpadami w tym systemem opartym na opłacie za wagę odbieranych odpadów, realizował projekty dofinansowywane ze środków UE w tym budowę Zakładu Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Stalowej Woli wykorzystującą potencjał energetyczny odpadów, tworzy koncepcje dla PSZOK oraz instalacji biologicznego przetwarzania odpadów, zarządzał kilkoma instalacjami MBP, sporządza wnioski o dofinasowanie, dokumentacje środowiskowe, koncepcje gospodarki odpadami dla gmin oraz plany gospodarki odpadami. Były ekspert w programie INTERREG oraz w NCBR. Obecnie zarządza jedną z instalacji i prowadzi działalność consultingową i szkoleniową.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 7 lutego 2023 r.