• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Rejestracja zwierząt objętych ochroną na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, dzięki którym będą Państwo mogli nabyć lub usystematyzować wiedzę dotyczącą legalnych źródeł pochodzenia zwierząt określonych w art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, a tym samym - usprawnić pracę nad rozpatrywaniem wniosków o wpis zwierzęcia do rejestru. Podczas zajęć omówimy zagadnienie stwierdzenia legalności pochodzenia zwierzęcia w celu dokonania oceny możliwości wpisania go do rejestru, a także wskażemy typy dokumentów, na podstawie których można dokonać oceny legalności pochodzenia zwierzęcia. Zostaną także przeanalizowane inne, istotne z punktu widzenia pracowników starostw powiatowych, kwestie materialnoprawne i proceduralne, związane ze stosowaniem art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Dzięki zajęciom uczestnicy:
• będą potrafili odpowiednio rozpatrywać wnioski o wpis do rejestru składane do właściwego miejscowo starosty na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody;
• dowiedzą się, na jakie zagadnienia należy zwrócić uwagę przy rozpatrywaniu wniosku i jakich dokumentów, stwierdzających legalne pochodzenie zwierzęcia, powinni oczekiwać od wnioskodawcy;
• nabędą wiedzę w zakresie tego, jakich dodatkowych danych można żądać od wnioskodawcy w celu rozpatrzenia wniosku, a jakich nie;
• będą potrafili załatwić odpowiednio pod względem formalnym i merytorycznym sprawę rozpatrzenia wniosku, nabędą wiedzę co do dopuszczalności wydawania w toku sprawy określonych rozstrzygnięć, a także możliwości ich zaskarżenia przez wnioskodawcę; 
• dowiedzą się, jakie są skutki zaniechania dokonania zgłoszenia do rejestru.

zwiń
rozwiń
Program

1. Materialnoprawne źródła obowiązku rejestracji zwierząt egzotycznych zawarte w prawodawstwie międzynarodowym, unijnym i krajowym oraz cele ustanowienia tego obowiązku.
2. Gatunki zwierząt podlegające aktualnie obowiązkowemu zgłoszeniu do rejestru, w tym:
a. gatunki wymienione w załącznikach do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych przez Rozporządzenie Komisji (UE) 2023/966 z dnia 15 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w celu uwzględnienia zmian przyjętych na 19. posiedzeniu Konferencji Stron Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem),
b. ustalanie rodzaju gatunku zwierzęcia w sytuacji, gdy pochodzi ono od dwóch różnych gatunków, wymienionych w dwóch różnych załącznikach rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97.
3. Podmioty obowiązane do dokonania zgłoszenia zwierząt do rejestru.
4. Wyjątki (przedmiotowe i podmiotowe) od obowiązku zgłoszenia zwierząt do rejestru. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

pracownicy starostw powiatowych przyjmujący i rozpatrujących wnioski o wpisanie zwierząt do rejestru na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Aplikant radcowski III roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie; członek zespołu Kancelarii Adwokatów i Radców obsługującej między innymi jednostki samorządu terytorialnego oraz specjalizującej się w tematyce prawa i postępowania administracyjnego; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących prawa weterynaryjnego i sanitarnego, a także w tematyce zwierząt w obrocie prawnym; autorka publikacji dla czasopisma branżowego lekarzy weterynarii „Weterynaria w Praktyce”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 października 2023 r.