Skrócenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

online

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne określa taryfę na okres 3 lat. W ciągu tego czasu, może dojść do sytuacji kiedy przyjęte stawki i opłaty przy tworzeniu taryf okażą się niewystarczające do pokrycia ponoszonych kosztów. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków przewiduje instytucję skrócenia okresu obowiązywania taryfy. Polega ona nie na zmianie dotychczasowej taryfy, ale na skróceniu okresu przez jaki ma ona obowiązywać i zastąpieniu jej nową po zatwierdzeniu przez organ regulacyjny nowego wniosku taryfowego. Proponujemy Państwu udział w zajęciach, które ukierunkowane będą na prawidłowe przygotowanie dokumentacji związanej z procesem taryfikowania. Szkolenie prowadzone jest przez doradcę ekonomicznego – praktyka zajmującego się taryfami wodociągowo-kanalizacyjnymi od ponad 20 lat, który na bieżąco przygotowuje wnioski taryfowe.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zapoznanie z aktualnymi uwarunkowaniami prawnymi zatwierdzania taryf.  
 • Omówieni w jaki sposób wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych mają wpływ na wysokość cen i stawek opłat.
 • Omówienie  procedury wnioskowania o skrócenie okresu obowiązywania taryf i zatwierdzania nowych.
 • Prezentacja procesu weryfikacji wniosków oraz orzecznictwa sądowego w tym zakresie.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zmiana przepisów w zakresie wieloletnich planów rozwoju i modernizacji (WPRM) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych:
 1. zakres i treść WPRM,
 2. procedura zatwierdzania WPRM,
 3. udział Wód Polskich w opiniowaniu WPRM,
 4. wpływ WPRM na wniosek taryfowy oraz wysokość cen i stawek opłat.
 1. Wniosek o skrócenie obowiązujących i zatwierdzenie nowych taryf.
 1. wniosek o skrócenie czasu obowiązywania,
 2. wniosek o ustalenie nowych taryf,
 3. określanie taryf i okres obowiązywania taryf,
 1. Weryfikacja wniosków:
 1. weryfikacja formalna,
 2. weryfikacja merytoryczna,
 3. decyzje taryfowe – zatwierdzanie taryf, odmowa zatwierdzenia,
 4. orzecznictwo sądowe.
 1. Podsumowanie, pytania i dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, prezesi, dyrektorzy, kierownicy oraz pracownicy zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się weryfikacją oraz opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Biegły w sprawach ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, a także w zakresie ustalania cen hurtowego odbioru ścieków, powoływany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W 2017 r. biegły Najwyższej Izby Kontroli w zakresie prawidłowości ustalania cen wody i ścieków.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 28 października 2022 r.