Skuteczna windykacja czynszów

Serdecznie zapraszamy Państwa na szkolenie ze skutecznej windykacji czynszów w zasobach komunalnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Uczestnicy zdobędą umiejętność swobodnego poruszania się w przepisach służących likwidacji lub zmniejszeniu należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych i niemieszkalnych. Odpowiemy m.in. na pytanie jakie przesłanki warunkują egzekucję komorniczą, kiedy szukać innych rozwiązań w dochodzeniu należności od dłużników oraz jaki wpływ na działania windykacyjne ma ustawodawstwo Covidowe. Szkolenie stanowi okazję do uzyskania aktualnej wiedzy i wspólnego wypracowania najlepszej praktyki w danym czasie i okolicznościach.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa w zakresie windykacji czynszów oraz stosowaniem przepisów prawa w praktyce.
  • Przedstawienie właściwej oceny stosunku prawnego.
  • Nabycie umiejętności podjęcia najtrafniejszych decyzji co do sposobu windykacji.
  • Likwidacja zadłużeń oraz przygotowanie do skutecznych działań zgodnie z obowiązującym prawem i praktyką.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje podstawowych  pojęć: cywilistyczne, księgowe. 
2. Powstanie długu i właściwa ewidencja: 

a. zasady zaliczania wpłat dłużników na różne należności, 
b. oświadczenie dłużnika o kolejności zaliczenia,
c. zasady kodeksowe.
3. Zasady  naliczania odsetek za zwłokę w płatności świadczeń pieniężnych: 
a. stawki odsetek,
b. pojęcie anatocyzmu.
4. Wymagalność roszczenia/długu: termin powstania długu, termin wymagalności.
5. Przedawnienie roszczeń wobec najemcy: terminy, zasady liczenia terminu, uznanie długu, zawezwanie do ugody przedsądowej.
6. Zawieranie umów:

a. dane niezbędne do zawarcia umowy ,
b. zapisy zabezpieczające możliwość natychmiastowego wypowiedzenia , rozwiązania umowy , odstąpienia od umowy, 
c. zapis poddania się dobrowolnej  egzekucji w trybie art.777kpc .
d. zapis o obowiązku uzupełnienia kwoty kaucji pod rygorem rozwiązania umowy 
7. Wypowiadanie umów najmu  lokali: 
a. terminy lokale mieszkalne i niemieszkalne,
b. forma lokale mieszkalne i niemieszkalne.  
c. ustawowa ochrona praw lokatora.
8. Wejście do lokalu dłużnika zasady i podstawy prawne: uprawnienia, zapis umowny. 
9. Własność a posiadanie lokalu: uprawnienia właściciela według K.C., uprawnienia posiadacza według K.C.
10. Zawieranie ugód z dłużnikiem: ugoda sądowa, ugoda  pozasądowa, treść i forma ugód.
11. Cesja długów:

a. możliwość sprzedania wierzytelności lub przeniesienia na inny podmiot, ograniczenia,
b. zakaz przenoszenia wierzytelności. 
12. Wzajemne potrącenie wierzytelności zasady kodeksowe: rodzaje wierzytelności do potrącenia, data potrącenia.
13. Postępowanie spadkowe: dziedziczenie zobowiązań,  odrzucenie spadku, formy przyjęcia spadku (wprost i z dobrodziejstwem inwentarza). 
14. ABC postępowania cywilnego przed sądem wobec dłużników:

a. zabezpieczenie roszczenia przed wystąpieniem z pozwem,
b. postępowanie zwykłe, 
c. europejski nakaz zapłaty,
d. formy orzeczeń sądowych kończących postępowanie. 
15. Rejestry dłużników i długów:
a. zasady wpisu dłużnika do Krajowego Rejestru Długów,
b. rejestr dłużników KRS i informacje zawarte w wypisie z Rejestru KRS,
c. Narodowe Centrum Długów. 
16. Egzekucja komornicza:
a. tytuły egzekucyjne – klauzula wykonalności, 
b. wyjawienie majątku,  
c. wymogi formalne wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej,
d. opłaty w egzekucji komorniczej,
e. kolejność zaspokajania wierzycieli z kwoty uzyskanej z egzekucji,
f. rzeczy i wierzytelności wyłączone spod egzekucji,
g. ograniczenia w egzekucji komorniczej - opróżnienie lokalu/eksmisja związane z ustawodawstwem Covidowym.
17. Na co warto zwrócić uwagę przy współpracy z zewnętrznymi  firmami windykacyjnymi. 
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy nieruchomości, administratorzy, pracownicy wydziałów lokalowych urzędów miast i gmin, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, TBSy, osoby prowadzące działalność w zakresie wynajmu lokali.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny wpisany na listę o Nr WA-3494, ukończył aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Inspektor Departamentu Przekształceń Własnościowych (obecnie Skarbu Państwa), Najwyższej Izby Kontroli. Współautor raportu NIK o stanie przekształceń własnościowych w Polsce (1993), autor publikacji „Teczka Zarządcy Wydawnictwa CH.Beck”. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się prawem cywilnym, handlowym, prawem pracy i doradztwem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Posiada duże doświadczenie i specjalizuje się w doradztwie dla wspólnot mieszkaniowych, zarządzaniem nieruchomościami, regulowaniem stanów prawnych nieruchomości oraz prawem spadkowym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 369 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl do 20 czerwca 2022 r.