• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Skuteczne zarządzanie zadrzewieniami, czyli przepisy ustawy o ochronie przyrody w praktyce

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia wydziałów ochrony środowiska jest procedura administracyjna związana z usuwaniem drzew i krzewów. Szkolenie, które proponujemy ma za zadanie pomóc urzędnikom w rozwiązaniu najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem zadrzewieniami.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, podczas których wyjaśnione zostaną kwestie problematyczne związane z usuwaniem drzew wynikające z przepisów rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego oraz przepisów materialnych dotyczących otoczenia problemu usuwania drzew, np. z zakresu form ochrony przyrody, bezpieczeństwa, ochrony zabytków, dróg publicznych. W trakcie zajęć wskazane również będą pojawiające się w rozstrzygnięciach administracyjnych błędy merytoryczne i proceduralne, będące powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu zarządzania zadrzewieniami, wskazanie na przepisy rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody.
• Poznanie i/lub utrwalenie informacji dotyczących usuwania drzew (rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody) w kontekście innych przepisów i orzeczeń sądowych (np. z zakresu form ochrony przyrody, kodeksu cywilnego, prowadzenia działalności gospodarczej, dróg publicznych), ochrony zadrzewień.
• Zapoznanie z tak problematycznymi zagadnieniami jak terminy prowadzenia prac w obrębie drzew czy oględzin, dodatkowe zezwolenia, zgłoszenia oraz dobre praktyki.
• Poznanie omawianych zagadnień zarówno z punktu widzenia organu wydającego zezwolenia, jak i inwestora, którym często są organy administracji.
• Otrzymanie materiałów szkoleniowych, które będą zawierały omówione przepisy ze wskazaniem zagadnień problematycznych, omówione zagadnienia problematyczne związane z usuwaniem drzew, wykaz orzeczeń sądowych, przykładowe wzory rozstrzygnięć administracyjnych, wezwań, protokołów.

zwiń
rozwiń
Program

1. Po co nam drzewa?:
• Funkcje drzew.
• Wpływ drzew na otoczenie i środowisko.
• Sytuacje problemowe.
2. Czy tylko ustawa o ochronie przyrody, czyli drzewa w polskim prawodawstwie? Omówienie regulacji prawnych:
• Ustawa o ochronie przyrody.
• Prawo wodne.
• Ustawa o drogach publicznych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki drzew oraz pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp. Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób, którym problem związany z usuwaniem drzew nie jest obcy (mają doświadczenie w pracy z drzewami), ale mile widziane będą również osoby, które dopiero zaczynają przygodę z tymi zagadnieniami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik administracji rządowej. Specjalista w Wydziale ds. Ochrony Gatunkowej Departamentu Zarządzania Zasobami Przyrody Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania przepisów związanych z ochroną terenów zieleni i zadrzewień, ochroną gatunkową, gatunków obcych inwazyjnych (przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w I i II instancji, udzielanie interpretacji prawnych). Specjalista z zakresu przepisów dot. usuwania drzew (rozdziału 4 ustawy o ochronie przyrody) oraz orzecznictwa. Legitymuje się też bogatą praktyką dydaktyczną, od 2015 r. prowadzi szkolenia z szerokiego zakresu tematycznego jakim jest usuwanie drzew.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 stycznia 2022 r.