• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Specjalista ds. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego jest gospodarka odpadami komunalnymi. Zajęcia te będą pomocne dla profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem odpadami komunalnymi, aby mogli skutecznie naliczać opłaty i zarządzać danymi związanymi z gospodarką odpadami. Uczestnicy będą lepiej przygotowani do spełniania wymagań prawnych i środowiskowych związanych z odpadami komunalnymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach sprawia w praktyce wiele problemów, z którymi borykają się gminy/miasta. Mimo upływu lat nadal mamy problem ze zdefiniowaniem tak podstawowych pojęć, jak „właściciel nieruchomości” czy „nieruchomość” w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Systematycznie pojawiają się, kolejne, ważne dla praktyki, wyroki sądów administracyjnych, które niestety tylko pogłębiają chaos prawny. Osoby zajmujące się tą problematyką poza licznymi przepisami dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach (ustawy, uchwały) powinny również bardzo dobrze znać procedurę podatkową (Ordynację podatkową). W związku z powyższymi trudnościami  interpretacyjnymi proponujemy Państwu udział w  dwudniowym szkoleniu, podczas którego szczegółowo omówimy istotne kwestie dotyczące opłaty za gospodarowanie odpadami i przekażemy wiedzę niezbędną do poprawnego stosowania norm prawnych w tym zakresie, co pomoże, jak najlepiej zorganizować obsługę systemu opłat za gospodarowania odpadami w gminach oraz uniknąć pułapek związanych z „opłatą śmieciową”.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowa, ale przede wszystkim praktyczna analiza kluczowych przepisów dotyczących „opłaty śmieciowej” w oparciu o najnowsze orzecznictwo w postępowaniach w przedmiocie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, czy w przedmiocie nadpłaty opłaty śmieciowej.
  • Przeanalizowanie m. in. tworzenia wzorów protokołów, wezwań, postanowień, decyzji, przedstawienie wskazówek postępowania w zakresie wykorzystania publicznych stron internetowych, dostępnych w urzędzie danych czy odwoływań do linii orzeczniczych w powyższych postępowaniach.
  • Omówienie pism procesowych i zasad ich tworzenia.
  • Nabycie praktycznych umiejętności, pozwalających uniknąć pułapek związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  • Uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących rozwiązania konkretnych problemów, pojawiających się w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program

DZIEŃ I: 30 listopada 2023 r.: Opłatowe ABC, czyli kto, za co i ile powinien płacić?
1. Właściciel nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
• Podstawowe zasady wykładni przepisów prawa.
• Kto musi, a kto może składać deklarację i uiszczać opłatę śmieciową?
• Wykładnia kluczowych pojęć: „mieszkaniec”, „miejsce zamieszkania”, „gospodarstwo domowe”.
• Co to jest „nieruchomość” w rozumieniu ustawy i czy można odwoływać się do pojęcia „części nieruchomości”?
• Wyraźne wskazanie wspólnoty mieszkaniowej (kiedy powstaje wspólnota?) i spółdzielni mieszkaniowej jako podmiotów, na których ciążą obowiązki właściciela nieruchomości.
• Zasady reprezentacji osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, w szczególności wspólnoty mieszkaniowej.
• Solidarny, czy nie charakter opłaty śmieciowej m. in. czy każdy z małżonków powinien złożyć deklarację?
2. Regulacje dotyczące wzorów deklaracji:
• Terminy składania deklaracji.
• Czynności sprawdzające m .in. cel czynności sprawdzających, dopuszczalny zakres.
• Z których elementów deklaracji należy zrezygnować?
• Problem tzw. deklaracji „zerowej” kończącej naliczanie opłaty.
• Różnica między korektą deklaracji a nową deklaracją.
• Pełnomocnik do podpisywania deklaracji. Brak prawidłowego pełnomocnictwa UPL-1P.
3. Konsekwencje zmiany metody obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli tzw. szansa na „nowy początek”.
4. Konsekwencje zmiany stawki opłaty śmieciowej:

• Egzekwowanie opłaty śmieciowej, wynikającej z zawiadomienia nie zawierającego pouczenia, że stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego.
• Zawiadomienie właściciela nieruchomości zamiast konieczności złożenia nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości.
• Konsekwencje niedoręczenia albo zbyt późnego doręczenia zawiadomienia.
• Skutki zmiany stawki opłaty śmieciowej dla wydanych wcześniej decyzji określających.
• Koszty administracyjne zmiany stawki.
5. Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym:
• Kontrola posiadania kompostowników przydomowych. Co to jest kompostownik?
• Postępowanie w przedmiocie utraty prawa do zwolnienia.
• Egzekwowanie opłaty śmieciowej po utracie prawa do zwolnienia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast, związków międzygminnych oraz spółek komunalnych, zajmujący się sprawami dotyczącymi „opłat śmieciowych”, w szczególności prowadzący postępowania w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w zakresie obowiązków m. in. nadzór nad egzekucją administracyjną, orzekanie w sprawach dotyczących odpadów, ochrony przyrody i środowiska, podatków, utrzymania czystości i porządku w gminach. Wykładowca prowadzący szkolenia na terenie całej Polski dla kadr urzędów administracji samorządowej i rządowej. Prowadził egzekucję administracyjną w Urzędzie Miasta Łodzi. Autor publikacji dotyczących egzekucji administracyjnej.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 689 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 listopada 2023 r.