System gospodarowania odpadami komunalnymi z uwzględnieniem najnowszych zmian

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z gospodarki odpadami komunalnymi związane z nowelizacjami ustaw dotyczących tego zagadnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, w trakcie którego przedstawimy systemowe rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, zawarte w ustawie z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz powiązanych z nią aktach prawnych. Omawiane zagadnienia będą analizowane w oparciu o aktualne przepisy prawa i orzecznictwo.

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wyjaśnienie szczegółowo kwestii dotyczących zmiany definicji zawartych w ustawie o odpadach - odpady komunalne, odpady budowlano-rozbiórkowe.
• Omówienie min.: przepisów w zakresie indywidualnego rozliczania mieszkańców z obowiązku selektywnego zbierania odpadów, zmiany w zakresie opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, stawek opłat, kwestii związanych z objęciem systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych, możliwości w zakresie dopłacania przez gminy do systemu.
• Poznanie zmian przepisów zawartych w rozporządzeniach Ministra Klimatu i Środowiska: z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz rozporządzenia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
• Poszerzenie wiedzy praktycznej z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi nt. aktualnie obowiązujących przepisów oraz wynikających z nich obowiązków.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiany w zakresie definicji dot. odpadów komunalnych - analiza zmian w ustawie o odpadach.
2. Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
3. Przepisy dotyczące odbioru odpadów komunalnych, w szczególności z uwzględnieniem zmian w zakresie odbioru bioodpadów.
4. Selektywne zbieranie odpadów - możliwość odstępstwa.

5. Umowy na odbiór odpadów i ich kontrola.
6. Objęcie systemem nieruchomości niezamieszkałych.
7. Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, złożenie deklaracji, zmiana deklaracji.
9. Kwestie dotyczące zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Możliwości dopłacania przez gminy do systemu.
11. Zmiany w zakresie wymaganych poziomów recyklingu.
12. Zmiany wprowadzone w rozporządzeniach Ministra Klimatu i Środowiska:

• z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów,
• z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych.
13. Obowiązki sprawozdawcze.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Urzędnicy administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujący się tematyką odpadów komunalnych, pracownicy spółek komunalnych - organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi, podmioty prowadzące działalność powiązaną z gospodarką odpadami komunalnymi, specjaliści ds. ochrony środowiska, specjaliści ds. gospodarki odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu gospodarki odpadami. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami oraz współpracuje w zakresie wypracowywania rozwiązań dot. odpadów na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Autor licznych szkoleń praktycznych z zakresu selektywnego zbierania odpadów, jak również materiałów edukacyjnych dot. tematyki związanej z odpadami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 czerwca 2022 r.