Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną przedstawione regulacje prawne dotyczące właściwego przygotowania, weryfikacji i wprowadzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz praktyka prawidłowego ich stosowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Wskazanie kluczowych zagadnień dotyczących regulacji prawnych na temat przygotowywania i weryfikacji taryf.
• Omówienie jak przygotować się do sporządzenia wniosku, projektu taryfy i innych istotnych dokumentów.
• Przybliżenie praktycznego podejścia do zagadnień związanych z przygotowaniem wniosku taryfowego, decyzją o zatwierdzeniu i wejściem w życie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
• Pogłębienie wiedzy na temat kluczowych elementów procesu taryfowego oraz trybu postępowania po złożeniu wniosku taryfowego i publikacji taryf.
• Możliwość weryfikacji wiedzy i praktycznych umiejętności w celu prawidłowego przygotowania i weryfikacji taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz wybrane przepisy innych aktów prawnych:
• Kluczowe zagadnienia w zakresie przygotowania niezbędnych danych (1 godzina).
2. Wniosek o zatwierdzenie cen i stawek na okres pierwszych 18 miesięcy, wniosek o zatwierdzenie taryf na okres 36 miesięcy, wniosek o skrócenie okresu obowiązywania obecnych taryf (1/2 godziny):
• Przepisy ustawy różnicujące podejście do danych niezbędnych do przygotowania wniosku, różne procedury postępowania przez organ regulacyjny.
3. Proces przygotowania wniosku, projektu taryfy uzasadnienia i innych dokumentów oraz informacji (1 i 1/2 godziny).
4. Podejście organu regulacyjnego do procesu rozpatrywania wniosku. Data rozpoczęcia biegu 45 dni na wydanie decyzji, wezwania do uzupełnienia, zawiadomienie o wszczęciu postępowania i o jego zakończeniu, odwołania od decyzji odmawiającej zatwierdzenia i co dalej? (1/2 godziny).
5. Taryfy i wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych. Uchwała o aglomeracji – jej brak – bać się czy nie? Dopuszczalne poziomy strat wody itp. (1/2 godziny).

zwiń
rozwiń
Adresaci

Reprezentanci zarządów przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych, pracownicy urzędów gmin oraz zakładów budżetowych, spółek gminnych zajmujący się opracowywaniem wniosków taryfowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydział Elektryczny. Specjalista w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw komunalnych, utrzymania technicznego obiektów i zarządzania nieruchomościami oraz projektami, wdrażania systemów zarządzania jakością. Kontrolował zakłady komunalne z ramienia NIK. Współpracuje z wieloma JST i przedsiębiorstwami w zakresie przygotowania wniosków taryfowych. Poza tym działa w sferze systemów zarządzania energią (ISO 50001) i efektywności energetycznej oraz oceny wniosków o dofinansowanie w obszarze zielono-niebieskiej infrastruktury finansowanych ze środków pomocowych Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 25 października 2021 r.