• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Ustanawianie służebności przesyłu na potrzeby budowy i eksploatacji urządzeń przesyłowych

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka nieruchomościami, którego przedmiotem będzie służebność przesyłu.

Ważne informacje o szkoleniu

Temat służebności przesyłu urządzeń jest nadal tematem istotnym, albowiem szereg przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się dostawą mediów spotyka się z problematyką regulowania posiadania swoich sieci na cudzym gruncie. W tym zakresie wciąż zapadają ważne orzeczenia wpływające na obowiązki oraz finanse tych przedsiębiorstw. Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zagadnienia prawne i aktualne orzecznictwo dotyczące ustanawiania służebności przesyłu. Zagadnienia omawiać będziemy w odniesieniu do konkretnych przykładów z praktyki. Szkolenie jest ukierunkowane na problemy samorządów i ich przedsiębiorstw.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Kompleksowe omówienie zagadnień z zakresu instytucji służebności przesyłu, możliwych sposobów jej ustanawiania, zasady określania wynagrodzenia należnego właścicielowi nieruchomości.
  • Poznanie zasad rozróżniania tytułów prawnych do korzystania z nieruchomości na potrzeby posadowienia urządzeń przesyłowych, ich wady i zalety.
  • Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości oraz możliwość konsultacji kwestii problemowych dotyczących tematu objętego szkoleniem.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ustanawianie tytułów prawnych na potrzeby urządzeń.
2. Definicje urządzeń komunalnych oraz przyłączy.
3. Służebności przesyłu:
• Istota służebności przesyłu.
• Umowne ustanowienie służebności przesyłu:
- warunki,
- forma i treść,
- wynagrodzenie.
4. Ustanowienie służebności przesyłu na drodze postępowania sądowego:
• Warunki.
• Wniosek o ustanowienie służebności.
• Przebieg postępowania sądowego.
• Zarzuty przedsiębiorstwa.
• Opinia biegłego.
• Zasady ustalania wynagrodzenia.
• Koszty postępowania.
5. Możliwości ustanowienia służebności przesyłu w drodze decyzji administracyjnej: art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
6. Zasiedzenie służebności przesyłu:
• Warunki dopuszczalności zasiedzenia.
• Widoczność urządzeń podziemnych.
• Zawieszenie i przerwanie biegu terminu zasiedzenia.
• Skutki stwierdzenia zasiedzenia służebności.
• Pytanie prawne w Trybunale Konstytucyjnym dotyczące zgodności z Konstytucją RP zasiedzenia służebności przesyłu.
7. Aktualne orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych w sprawie roszczeń związanych z korzystaniem z nieruchomości oraz ustanowieniem służebności przesyłu, w tym obciążanie służebnością wieczystego użytkowania, ustanawianie służebności na rzecz gminy w przypadku wydzierżawienia urządzeń spółce.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy przedsiębiorstw i spółek komunalnych zajmujących się dostawą wody, ciepła, odbiorem ścieków, pracownicy odpowiedzialni za inwestycję lub eksploatację urządzeń przesyłowych oraz regulowanie stanów prawnych tych urządzeń, pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych zajmujący się gospodarką nieruchomościami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny. Zajmuje się obsługą prawną samorządów i spółek sektora komunalnego, w tym branży wod-kan. Autor artykułów w Gazecie Samorządu i Administracji, Wodociągi i Kanalizacja, współautor książki wydawnictwa C.H. BECK "Funkcjonowanie spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego". Prowadzi wykłady z zakresu szeroko rozumianego funkcjonowania samorządów i ich jednostek w otoczeniu prawnym.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 18 kwietnia 2023 r.