• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Ważnym zagadnieniem z punktu widzenia wydziałów ochrony środowiska jest procedura administracyjna związana z usuwaniem drzew i krzewów. Szkolenie, które proponujemy ma za zadanie pomóc urzędnikom w rozwiązaniu najważniejszych problemów związanych z zarządzaniem zadrzewieniami.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo zaprezentujemy zagadnienia z zakresu procedury administracyjnej przy wydawaniu zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, tj. poszczególnych kroków wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego w odniesieniu do postępowań z zakresu usuwania drzew. Wskażemy również pojawiające się w rozstrzygnięciach administracyjnych błędy merytoryczne i proceduralne, będące powodem wnoszenia zażaleń, odwołań czy skarg. Zagadnienia zostaną omówione zarówno z punktu widzenia organu wydającego zezwolenia, jak i inwestora, którym często są organy administracji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznasz i/lub utrwalisz procedury usuwania drzew (rozdział 4 ustawy o ochronie przyrody) w kontekście przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, innych przepisów i orzeczeń sądowych np. z zakresu form ochrony przyrody, kodeksu cywilnego, prowadzenia działalności gospodarczej, dróg publicznych.
• Dowiesz się:
- Jakie są podstawy prawne postępowań administracyjnych w sprawach dot. usuwania drzew i krzewów.
- Jak i kiedy rozpatrzyć wniosek o usunięcie drzewa.
- Jak wydawać decyzję o usunięcie drzew.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wszczęcie postępowania w sprawie usunięcia drzew. Czynności związane z wszczęciem postępowania. Wszczęcie z urzędu i na wniosek strony.
2. Kontrola formalna wniosku. Braki formalne wniosku. Wezwania do usunięcia braków formalnych lub złożenia dodatkowych wyjaśnień.
3. Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością organu.
4. Ustalenie kręgu stron postępowania oraz czynny udział strony w postępowaniu.
5. Zasada szybkości i prostoty postępowania.

• Terminy załatwiania sprawy.
• Moment wszczęcia postępowania i bieg terminów do załatwienia sprawy.
• Kiedy termin został przerwany, a kiedy się nie rozpoczął?
• Upływ terminu.
• Wyznaczanie nowego terminu i zawiadomienie o niezałatwieniu sprawy w terminie.
• Ponaglenie, skarga na bezczynność.
6. Postępowanie wyjaśniające.
• Oględziny – zakres, termin przeprowadzenia.
• Dodatkowy materiał dowodowy.
• Protokoły i adnotacje.
7. Zawieszenie postępowania.
8. Uzgodnienie projektu decyzji.

• Tryb uzgadniania decyzji.
• Dokumenty przekazywane do uzgodnienia.
• Postępowania wyjaśniające prowadzone przez organ uzgadniający.
• Terminy.
9. Zakres decyzji administracyjnej w sprawie dot. usunięcie drzew i krzewów.
• Uzasadnienie decyzji.
• Warunki w decyzji.
• Pouczenia.
• Wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony.
10. Milczące załatwienie sprawy, zgłoszenia.
• Co zawiera zgłoszenie.
• Milcząca zgoda na usuniecie drzew.
• Sprzeciw obligatoryjny i fakultatywny.
11. Kary administracyjne.
12. Umorzenie postępowania.
13. Wygaszenie decyzji.
14. Zmiana decyzji.
15. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin, starostw powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, samorządowych kolegiów odwoławczych, wojewódzcy konserwatorzy zabytków, spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości, pracownicy spółek miejskich, przedsiębiorstw przesyłowych, jednostek drogowych, kolejowych, zarządcy wód, pracownicy firm realizujących wycinki drzew oraz pielęgnację zieleni, pracownicy firm realizujących inwestycje budowlane (deweloperzy), osoby sporządzające inwentaryzacje zieleni, działające jako pełnomocnicy w postępowaniu przed organem, zarządcy wód, itp.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik sektora administracji publicznej, były członek Korpusu Służby Cywilnej. Trener i orzecznik administracyjny, z wieloletnim stażem, związany z zagadnieniami z zakresu zarządzania zielenią, formami ochrony przyrody oraz melioracjami. Przyrodnik, miłośnik drzew i postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 7 maja 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać 31 maja 2024 r.