• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego

online
Potwierdzone
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Podczas proponowanego szkolenia z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej zostaną zaprezentowane aktualne informacje dotyczące obowiązujących przepisów oraz praktycznych rozwiązań z zakresu odpracowania zaległości czynszowych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zadłużenie czynszowe obejmuje coraz większą liczbę użytkowników komunalnych lokali mieszkalnych każdej z gmin. Problem dotyczy nie tylko osób będących w trudnej sytuacji materialnej. Przeciwdziałanie zwiększaniu się zadłużenia lokali mieszkalnych jest podstawowym zadaniem organów gmin, które powinny stworzyć wszystkim dłużnikom różne formy prawne umożliwiające zmniejszenie tego zadłużenia. Wybór formy odpracowania i restrukturyzacji zadłużenia czynszowego należy do samych dłużników. Podczas proponowanego szkolenia:
• Przeanalizowana zostanie procedura przygotowania zasad odpracowania zaległości czynszowych wraz z indywidualną interpretacją podatkową będącą pomocą prawną, której celem jest złagodzenie ryzyka związanego z realizacją obowiązków wynikających z ustaw podatkowych.
• Przedstawiona będzie zawartość umowy określającej zasady odpracowania zaległości oraz zawartość umowy na restrukturyzację zadłużenia.
• Prowadzący, oprócz analizy regulacji prawnych, przedstawi jak należycie stosować przepisy oraz przekaże cenne wskazówki i podpowiedzi, jak realizować obowiązki prawne.
• Minister Zdrowia przekazał do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia. na mocy którego zamierza z dniem 1 lipca 2023 roku odwołać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wejście w życie Rozporządzenia stwarzania dłużnikom większe możliwości odpracowania zaległości czynszowych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie pracownikom urzędów gmin, zarządcom i administratorom komunalnych budynków mieszkalnych możliwości zmniejszenia zadłużenia czynszowego poprzez stworzenie dłużnikom lokali mieszkalnych możliwości odpracowania oraz restrukturyzacji zaległości czynszowych, na podstawie wybranych przepisów prawa w szczególności prawa cywilnego i podatkowego.
• Przekazanie informacji o zasadach przygotowania i przeprowadzenia programu odpracowania przez dłużników ciążących na nich zaległościach czynszowych.
• Omówienie problematyki restrukturyzacji zadłużenia czynszowego, jako pomocy dłużnikom w spłacie istniejącego zadłużenia czynszowego wraz z terminowym wnoszeniem bieżących opłat.
• Wskazanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości pojawiających się na etapie przygotowania uchwał rady gminy w sprawie restrukturyzacji zadłużenia oraz zarządzeń określających zasady odpracowania zaległości czynszowych, które mogą być utrudnieniem w ich realizacji.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Uwarunkowania prawne.
• Definicja najmu z Ustawy – Kodeks Cywilny.
• Formy zapłaty czynszu.
• Struktura długu.
• Skutki prawne posiadania zaległości czynszowych czynszu lub opłat niezależnych od właściciela.
• Formy pomocy publicznej zadłużonym lokatorom.
2. Przygotowanie programu świadczeń niepieniężnych.
• Indywidualna interpretacja podatkowa na podstawie Ustawy – ordynacja podatkowa.
• Osoby podlegające odpracowaniu zaległości czynszowych.
• Nabór dłużników do odpracowania zaległości czynszowych.
• Ograniczenia w wykonywania niektórych prac.
• Aktywizacja zawodowa dłużników.
• Kalkulacja stawek za wykonywane prace.
• Czynności poprzedzające zawarcie umowy/porozumienia.
3. Elementy umowy/porozumienia.
• Obowiązki dłużnika i wierzyciela.
• Uznanie długu.
• Skutki podpisania umowy / porozumienia.
• Wycena wartości wykonanych prac.
• Zawieszenie postępowań sądowych i egzekucyjnych.
• Zawieszenie naliczania odsetek.
• Przyczyny wygaśnięcia umowy/porozumienia.
4. Rozliczenie świadczenia niepieniężnego.
• Wycena i rozliczenie wartości wykonanych prac.
• Odpracowana zaległość a przychód dłużnika.
5. Restrukturyzacja zadłużenia.
• Cel restrukturyzacji.
• Podstawa prawna restrukturyzacji zadłużenia czynszowego.
• Obowiązki wierzyciela.
• Określenie dłużników mogących przystąpić do restrukturyzacji.
• Warunki przystąpienia do restrukturyzacji.
• Formy restrukturyzacji : jednorazowa, ratalna i inne.
6. Podsumowanie. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie polecane dla zarządców i administratorów komunalnych budynków mieszkalnych. Na zajęcia zapraszamy przede wszystkim pracowników urzędów gmin i jednostek organizacyjnych gmin zarządzających mieszkaniowymi zasobami gmin.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 czerwca 2023 r.