Zarządzanie ryzykiem powodziowym. Zadania samorządu możliwości techniczne, ubezpieczenie

Ważne informacje o szkoleniu

Brak interdyscyplinarnej perspektywy w zarządzaniu ryzykiem powodziowym jest źródłem coraz większych strat właścicieli nieruchomości, przedsiębiorstw wodociągowych, a także ubezpieczycieli. Jak brak dokładnego określenia przedmiotu i zakresu świadczenia usługi wodnej fatalne skutkuje dla usługodawcy (bądź jego ubezpieczyciela) jest przedmiotem szczegółowej analizy wyroku Sądu Najwyższego z 2019 roku. Zadaniem m.in. jednostek samorządu terytorialnego jest zapewnienie  w zakresie swojej właściwości, ochronę ludności i mienia przed powodzią wywołaną przez wody publiczne stanowiące własność Skarbu Państwa. Proponujemy uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego przekazany zostanie Państwu zorientowany na praktykę transfer wiedzy, niezbędnej do zarządzania ryzykiem powodziowym w terenach zabudowanych. Obejmuje ono konkretne propozycje regulacji umownych, procedur organizacyjnych i rozwiązań technicznych minimalizujących straty powstałe w następstwie zalań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• omówimy konieczność interdyscyplinarnego podejścia do zagadnienia ochrony terenów zurbanizowanych przed skutkami powodzi miejskich,
• podpowiemy jakie działania techniczne i administracyjne należy podejmować aby zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo?
• przedstawimy techniczne możliwości indywidualnej ochrony obiektów i budynków przed zalaniami,
• omówimy profilaktyczne działania komunalne,
• przedstawimy katalog działań służących osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym,
• uczestnicy dostaną niezbędną wiedzę i przykłady właściwego zarządzania ryzykiem, które chroni przed chaosem i utratą zasobów w sytuacji zagrożenia.

zwiń
rozwiń
Program

1. Klimat wokół zmian klimatu.
2. Powódź-wezbranie-zalanie, definicje pojęć (prawo wodne, normy techniczne, wytyczne KNF).
3. Stan prawny, stan techniki – różne rzeczywistości.
4. Mapa ryzyka powodziowego – co z niej wynika?
5. 5- 30-100 czyli systematyka opadowa – granice odpowiedzialności, pod rozwagę.
6. Powodzie miejskie (błyskawiczne). 
7. Techniczne możliwości indywidualnej ochrony obiektów i budynków przed zalaniami. 
8. Profilaktyczne działania komunalne.
9. Wody opadowe, a planowanie przestrzenne.
10. Rentencja centralna i indywidualna.
11. Usługa wodna - obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowego – stan prawny. 
12. Spiętrzenie w kanale stan normalny czy „patologiczny”? 
13. Obowiązki ubezpieczyciela – w świetle wytycznych KNF.
14. Zrozumieć przedmiot ubezpieczenia (pułapki ubezpieczyciela i ubezpieczonego).
15. Znaczenie pojęcia poziomu cofki dla taryfy ubezpieczeniowej i roszczeń usługobiorcy.
16. „Ostrożnie Retencja!” wysokość spiętrzenia, ryzyko utonięcia.
17. Złudny argument „siły wyższej” po wyroku Sądu Najwyższego z 2019 roku, dokładna analiza uzasadnienia wyroku.
18. Analiza przykładów zapisów Regulaminu Odprowadzania Ścieków i Wód Opadowych. Czego w nich brak. 
19. Regres ubezpieczyciela w stosunku do świadczącego usługę wodną.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele administracji publicznej, pracownicy działów ds. zarzadzania kryzysowego na poziomie województwa, powiatu i gminy, komunalne podmioty odpowiedzialne za odprowadzanie ścieków i wód opadowych, usługodawcy i konsumenci usług wodnych, ubezpieczeni i ubezpieczający (majątek, OC).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1990 roku projektuje systemy kanalizacyjne w Badenii-Würtembergii w Niemczech. Specjalizuje się w projektowaniu sieci kanalizacyjnych dla miast i gmin w południowych Niemczech. Współuczestnik i koordynator realizacji projektu badawczego Deus21 - (DEUS 21: DEcentralised Urban Infrastructure System - Fraunhofer Institut ISI/IGB). Współpracuje z katedrą
Infrastruktury i Ekorozwoju Politechniki Rzeszowskiej. Autor licznych publikacji dotyczących zagospodarowania wód opadowych. Referent na wielu konferencjach i sympozjach.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 329 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl
do 3 listopada 2021 r.