• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy oraz udzielanie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

Zapraszamy na szkolenie, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy również w kontekście pomocy obywatelom Ukrainy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, podczas którego zostaną omówione aktualnie obowiązujące przepisy ustawy oraz akty prawa miejscowego w zakresie gospodarki mieszkaniowej. Na niniejszym szkoleniu nasz ekspert przedstawi również uczestnikom spotkania sprawy dotyczące pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na podstawie ustawy z 12 marca 2022 r. oraz uchylenia przepisów zakazujących wykonywania tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego na podstawie ustawy z 8 kwietnia 2022 r.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi przepisami prawa w zakresie ochrony praw lokatorów,
  • Zwrócenie szczególnej uwagi na prawa i obowiązki lokatorów oraz właścicieli lokali, zawieranych obustronnie umów najmu i ich treści, tak by były one zgodnie z obowiązującym stanem prawnym,
  • Omówienie najaktualniejszego orzecznictwa sądowego w zakresie aktów prawa miejscowego.
  • Przedstawienie obowiązujących przepisów prawnych w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli Ukrainy.
zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie  spraw związanych z ustawą o Ochronie Praw Lokatorów, Mieszkaniowym Zasobie Gminy i o Zmianie Kodeksu Cywilnego w tym w szczególności:
a. zadania  własne gminy,
b. kto ma prawo ubiegać się o lokal z zasobów gminy: na czas nieoznaczony i na czas oznaczony (wymogi oraz wyjaśnienie pojęć: „zamieszkiwanie” i „niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe”),
c. najemcy: z umowy lub z ustawy,
d. korespondencja: odebrana i nieodebrana,
e. co to jest tytuł prawny do lokalu,
f. inne.
2. Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w tym:
a. warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy,
b. kwestie dotyczące wysokości dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub podnajem lokalu na czas nieoznaczony i najem socjalny lokalu,
c. kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony i umowy najmu socjalnego lokalu,
d. inne kwestie związane z wynajmowaniem lokali mieszkalnych przez gminę.
3. Umowa najmu lokalu zamiennego  jako zadanie własne gminy  w tym też:
a. umowa najmu lokalu zamiennego, 
b. umowa najmu w wyniku zamiany oraz w związku ze wstąpieniem w stosunek najmu po śmierci najemcy zawarta od dnia 21.04. 2019 r. z najemcami używającymi lokal na podstawie umowy najmu zawartej przed tą datą – dot. noweli z dnia 13 czerwca 2019 r. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.okst.pl lub 8 czerwca 2022 r.