• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na podstawie aktualnych przepisów prawnych

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii gospodarka komunalna, którego przedmiotem będzie gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu spotkanie, podczas którego szczególną uwagę skierujemy na dokonane już jakiś czas temu zmiany w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy oraz zmiany w Kodeksie cywilnym. Ich specyfika powoduje wiele trudności podczas stosowania w codziennej praktyce urzędniczej, zwłaszcza dla osób od niedawna zajmujących się tą tematyką. Szkolenie będzie opierało się na przepisach prawnych dotyczących ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy, a także zmian w Kodeksie cywilnym, akty prawa miejscowego, w tym uchwały rad gmin w sprawie wieloletnich programów gospodarowania zasobem gminy i zasad wynajmowania lokali gminnych. Dodatkowo omówimy wybrane zagadnienia z Kodeksu postępowania cywilnego. Podczas spotkania zostaną również przedstawione orzeczenia sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z najistotniejszymi i bieżącymi przepisami aktów prawnych oraz udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

  • Jakie są zasady i formy ochrony praw lokatorów?
  • Jakie są zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem?
  • Z kim gmina może zawrzeć umowę najmu mieszkania na czas nieoznaczony, a z kim umowę najmu socjalnego lokalu – z uwzględnieniem potrzeb cudzoziemców?
  • Kogo nie dotyczy weryfikacja dochodów?
zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie do ustawy o ochronie praw lokatorów, w tym w szczególności omówienie:
a. Kogo dotyczy.
b. Wyłączenia.
c. Najemcy: z umowy lub z ustawy – dokonywanie zmian w dokumentacji.
d. Lokale będące w dyspozycji określonych organów, a będące własnością gminy.
e. Eksmisja z lokalu a tytuł prawny do lokalu.
f. Wyjaśnienie niektórych pojęć np.: zamieszkiwanie jako jeden z warunków przy ubieganiu się o lokal mieszkalny, przy wypowiadaniu umów z powodu niezamieszkiwania w lokalu czy też przy wstąpieniu w stosunek najmu po śmierci najemcy, co rozumieć przez tytuł prawny do lokalu, niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe, pojęcie dochodu przy ubieganiu się o lokal mieszkalny i przy ubieganiu się o obniżkę czynszu, korespondencja – chwila złożenia i skuteczność, wartość odtworzeniowa, terminy przedawnienia roszczeń majątkowych itp..
g. Podstawowe zadania gmin.
2. Prawa i obowiązki właścicieli oraz lokatorów:
a. Umowa najmu lokalu mieszkalnego:
• na czas nieoznaczony - podstawowe wymogi do jej zawarcia,
• na czas oznaczony w tym:
- najem socjalny lokalu (na podstawie prawomocnego orzeczenia sądowego i wniosku mieszkańca gminy – wymogi do jej zawarcia). Oferta jako propozycja zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu, jej skuteczność w zakresie wygaśnięcia obowiązku dostarczenia takiego lokalu i płacenia odszkodowania na rzecz właściciela lokalu, przedłużanie umów, realizacja orzeczeń sądowych wydanych przed 21.04. 2019 r. itp.), dobrowolne opróżnienie lokalu w oczekiwaniu na ofertę zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu – skutki prawne,
- w związku ze stosunkiem pracy,
• na lokal zamienny tj. na czas oznaczony i na czas nieoznaczony w zależności od przyczyny - w związku z koniecznością naprawy lokalu, koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, nadmetrażem oraz z art. 21 ust. 4 i 5 ustawy. Omówienie noweli z 13 czerwca 2019 r.,
• na lokal w związku z zamianą – omówienie noweli z 13 czerwca 2019 r..
b. Umowa najmu pomieszczenia tymczasowego - wymogi do zawarcia takiej umowy, przedłużanie umów itp..
c. Prawa i obowiązki stron stosunku najmu.
d. Kaucje - sposób rozliczania w zależności od okresu czasu w jakim została wpłacona.
e. Czynsze i opłaty niezależne od właściciela, weryfikacja dochodów: m.in. kogo dotyczy oraz omówienie przewidzianych nowelą wyjątków od zasady.
f. Wypowiedzenie stosunku prawnego przez wynajmującego i najemcę, negocjacje stron stosunku prawnego co do rozwiązania umowy najmu oraz wytoczenie powództwa o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego przez wynajmującego, właściciela innego lokalu, czy też współlokatora. 
g. Udział gminy w sprawach sądowych o opróżnienie lokalu.
h. Odszkodowania:
• z tytułu zamieszkiwania w lokalu bez tytułu prawnego przy uwzględnieniu osób mających uprawnienie do lokalu socjalnego i zamiennego, jeżeli sąd orzekł o wstrzymaniu wykonania opróżnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego lokalu,
• roszczenia odszkodowawcze od gminy z tytułu nie dostarczenia lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego – udowodnienie szkody, przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody, regres. 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów gospodarki lokalami urzędów gmin, powiatów i województw, pracownicy zakładów gospodarki mieszkaniowej, pracownicy i zarządzający TBS, zarządzający zasobem lokalowym w tym spółdzielnie mieszkaniowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik ze specjalizacją gospodarka mieszkaniowa wieloletni pracownik oraz konsultant w Ministerstwie. Uczestnik prac legislacyjnych w zakresie zarządzania lokalami mieszkalnymi doświadczony szkoleniowiec i praktyk.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 23 listopada 2023 r.