• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady nadzoru właścicielskiego sprawowanego nad spółkami komunalnymi z udziałem gminy, po zmianach obowiązujących od 13 października 2022 r.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie nadzór JST nad spółkami komunalnymi.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione przepisy dotyczące nadzoru właścicielskiego, który sprawowany jest nad spółkami komunalnymi z udziałem majątku gminy. Nierzadko przedmiotem spornym pozostaje zakres uprawnień kontrolnych radnych nad działalnością spółek z udziałem jst. Prowadząca w przystępny sposób omówi m.in. formy wsparcia spółek komunalnych, obowiązki i uprawnienia organów właścicielskich oraz rad nadzorczych, a także wskaże metody oceny efektywności ich funkcjonowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Omówienie regulacji wewnętrznych w strukturze urzędu związanych z zapewnieniem nadzoru i kontroli nad spółkami.
 • Wskazanie praktycznych aspektów realizacji zadań statutowych i celów publicznych.
 • Przypomnienie obowiązków organów właścicielskich oraz rad nadzorczych.
 • Poznanie uprawnień radnych do kontroli nad działalnością spółek.
 • Omówienie zwiększonych obowiązków sprawozdawczych i analitycznych jst w zakresie konieczności monitorowania majątku jst zaangażowanego w spółkach.
 • Wskazanie przykładów nieprawidłowości w systemie nadzoru.
 • Dokonanie przeglądu wybranego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych.


Odpowiemy m.in. na pytania:

 • Czy radni mają prawo do bezpośredniej kontroli w spółce?
 • Czy mają prawo do przeglądu dokumentów i żądania wyjaśnień?
 • Jakie są obecnie granice nadzoru i kontroli w świetle zmian w kodeksie spółek, a także w przepisach o zasadach rachunkowości?
 • Jak zmiany w KSH wpłyną na zakres uprawnień wykonywanych w ramach nadzoru przez komórki organizacyjne urzędu?
zwiń
rozwiń
Program
 1. Wprowadzenie – podstawowe przepisy i zmiany w Kodeksie spółek handlowych.
 2. Rodzaje spółek i zasady tworzenia przez jst (aport rzeczowy, finansowy oraz wysokość udziałów, działalność w sferze użyteczności publicznej).
 3. Obowiązki kontrolne i nadzorcze organu właścicielskiego nad spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego – zadania organu wykonawczego oraz organu stanowiącego – uprawnienia wspólnika.
 4. Zasady organizacji nadzoru i kontroli w strukturze urzędu – regulacje wewnętrzne (modele - rozwiązania praktyczne).
 5. Zasady, cele i instrumenty nadzoru organów wewnętrznych spółki nad działalnością zarządu – rada nadzorcza, czy komisja rewizyjna, obowiązki zarządu i rady nadzorczej w świetle zmian w KSH.
 6. Wpływ zmian wprowadzonych w KSH od 13 października 2022 r. na sposoby nadzoru.
 7. Regulacje dotyczące składu władz zarządzających, kontrolnych, rewizyjnych, pełnomocników spółek z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców (czy skarbnik może być członkiem rady nadzorczej?).
 8. Uprawnienia radnych do wykonywania bezpośredniej kontroli, do uzyskiwania informacji i materiałów oraz wglądu w działalność spółek.
 9. Powiązanie instrumentów wynagradzania kadry zarządzającej i członków rad nadzorczych z efektywnością spółki.
 10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności spółki, udzielenia absolutorium członkowi zarządu przez walne zgromadzenie – warunkiem części zmiennej wynagrodzenia.
 11. Metoda wskaźnikowa dla oceny efektywności.
 12. Formy wsparcia spółek komunalnych z udziałem jst. Podwyższenie kapitału, dopłaty do kapitału, dotacje, poręczenia, zrekompensowanie kosztów jakie ponosi spółka z tytułu wykonywania zadań własnych gminy.
 13. Wykorzystanie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym oraz sprawozdaniu z działalności spółki dla dokonania oceny efektywności zarządzania spółką oraz ustalenia wynagrodzenia zmiennego (wybrane przykłady).
 14. Liczba i wartość posiadanych akcji, udziałów w spółkach jst, zmiany oraz zasady zbycia – nowy, obowiązkowy element informacji do sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.
 15. Wybrane orzecznictwo oraz rozstrzygnięcia nadzorcze.
 16. Przykłady nieprawidłowości w systemie nadzoru.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Do udziału w szkoleniu zapraszamy radnych, członków komisji rewizyjnych, organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego wykonujących obowiązki nadzoru właścicielskiego, członków rad nadzorczych, przedstawicieli zarządów, skarbników i głównych księgowych jst oraz spółek, kadrę kierowniczą i pracowników urzędów zajmujących się z ramienia organu wykonawczego czynnościami nadzoru, kontrolerów wewnętrznych i audytorów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca z ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych. Od wielu lat jest wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 7 lutego 2023 r.